IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 15 No. 17

Integrated circuits

20180635 : LETTER

A high-throughput network on-chip in full-mesh architecture

Hongyu Meng, Lei Yang, Zijun Liu, Donglin Wang

 

Optical systems

20180640 : LETTER

An inductorless CMOS limiting amplifier with stream-mode active feedback

Sheng Xie, Yi Wu, Si-Cong Wu, You-Zhi Gu, Jing Yang, Lu-Hong Mao, Yu Chen, Jing-Lin Zhang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180643 : LETTER

Multi-band multi-mode end-fire antenna based on mirroring and scaling method

Zhiyuan Zeng, Wenquan Cao, Xinmeng Lv, Jun Jin

 

Integrated circuits

20180656 : LETTER

A novel SEU tolerant memory cell for space applications

Dianpeng Lin, Yiran Xu, Xiaoyun Li, Xin Xie, Jianwei Jiang, Jiangchuan Ren, Huilong Zhu, Zhengxuan Zhang, Shichang Zou

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Electromagnetic theory

 

Optical systems

20180694 : LETTER

A temperature-insensitive FBG displacement sensor with a 10-nanometer-grade resolution

Ruiya Li, Yuegang Tan, Tianliang Li, Hu Liu, Bing Huang, Han Song, Zude Zhou, Li Cai

 

Integrated circuits

20180738 : LETTER

WOAGA: A new metaheuristic mapping algorithm for large-scale mesh-based NoC

Xilu Wang, Yongjun Sun, Huaxi Gu, Zujun Liu