IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 17 No. 12

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20190743 : LETTER

Duel-band filter with high out-of-band rejection using ACSRR-SIW technology

Runlian Qin, Dan Zhang, Zhendong Ding, Mengrou Wang

 

Integrated circuits

20200110 : LETTER

The design of large image rejection and wideband CMOS active polyphase filter for BeiDou RF receiver

Yue Yin, Shaoxi wang, Yanzhao Ma, Shian Kang, He Guan, Gang Jin, Xiaofei Qi

 

Optical hardware

20200139 : LETTER

Characterization of cascaded forward Brillouin scattering seeded by backward stimulated Brillouin scattering in optical fibers

Neisei Hayashi, Yosuke Mizuno, Heeyoung Lee, Kentaro Nakamura, Sze Yun Set, Shinji Yamashita

 

Integrated circuits

20200159 : LETTER

A D-band CMOS power amplifier for short-range data center communication

Junren Pan, Jiang Luo, Jin He, Guangyin Feng, Alit Apriyana, Yue Ping Zhang

 

Integrated circuits

 

Integrated optoelectronics

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20200179 : LETTER

A compact dual-polarized dual-band stacked patch antenna for WLAN applications

Guo-Jun Xie, Fu-Shun Zhang, Denghui Li, Hongyin Zhang, Fan Zhang