IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Advance Publications

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and hardware

20190743 :

Duel-band filter with high out-of-band rejection using ACSRR-SIW technology

Runlian Qin, Dan Zhang, Zhendong Ding, Mengrou Wang

 

Power devices and circuits

20200019 :

A self-adaptive blanking time circuit for fast IGBT De-saturation Short-circuit protection

Zhu Hongyue, Cheng Xinhong, Xia Yifei, Xu Dawei, Liu Tiantian, Zhang Zhenwei

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and hardware

20200089 :

Simplified extraction method for broadband power amplifier’s behavioral model

Chengcheng Xie, Shuman Mao, Gang Yu, Ziheng Zhang, Zhiqiang Sun, Ruimin Xu, Yuehang Xu

 

Power devices and circuits

 

Integrated optoelectronics

20200103 :

A 11.8 nA ultra-low power active diode using a hysteresis common gate comparator for low-power energy harvesting systems

Kaori Matsumoto, Hiroki Asano, Yuichiro Nakazawa, Nobutaka Kuroki, Masahiro Numa, Osamu Maida, Daisuke Kanemoto, Tetsuya Hirose

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

 

Electromagnetic theory

20200133 :

Terahertz-wave generation from surface phonons at forbidden frequencies of lithium niobate

Jun-ichi Shikata, Seigo Ohno, Hiroaki Minamide

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20200135 :

Direct synthesis of slot arrays for 5G communication applications

Chunmei Liu, Wen Cao, Xin Cao, Weiping Li

 

Integrated circuits

20200152 :

Geiger-mode Three-dimensional Image Sensor for Eye-safe Flash LIDAR

Takahide Mizuno, Hirokazu Ikeda, Kenji Makino, Yusei Tamura, Yoshihito Suzuki, Takashi Baba, Shunsuke Adachi, Tatsuya Hashi, Makoto Mita, Yuya Mimasu, Takeshi Hoshino

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20200156 :

Design of a 12 dB back-off asymmetric Doherty power amplifier using reactive output impedance

Jing Xia, Tianqi Zhang, Jialin Cai, Xinyu Zhou, Dawei Ding, Wa Kong, Xu Bao

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20200160 :

A highly linear 10 Gb/s MOS current mode logic driver with large output voltage swing based on an active inductor

Tengjia Wang, Min Zhou, Jiarui Liu, Zhiyu Wang, Jiongjiong Mo, Hua Chen, Faxin Yu

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20200171 :

Reconfigurable Dual-band Power Amplifier Based on Memristor

Zhiwei Zhang, Zhiqun Cheng, Huajie Ke, Guohua Liu