IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 19 No. 22

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20220388 : LETTER

Highly efficient broadband continuous Class-F power amplifier with a novel harmonic matching network

Minshi Jia, Zhiqun Cheng, Jin Dai, Xiaomei Zhao, Hang Li, Yongre Shi, Fei Wang, Zhiwei Zhang

 

Optical hardware

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20220397 : LETTER

A power amplifier by using asymmetrical branch-line coupler

Long Guo, Peng Heng, Guang ming Wang, Yin Tian

 

Power devices and circuits

20220398 : LETTER

A thermal protection circuit for fast battery charging LDOs

Zhiming Xiao, Zhiyun Zhao, Yue Zhao, Weibo Hu, Feng Luo, Junzhong Yang, Sen Yang, Jindong Xu, Lin Huang

 

Integrated circuits

20220402 : LETTER

A 45MHz-2.5GHz broadband CMOS up-conversion mixer with a bisymmetric class-AB input stage

Wei Zou, Haotian Chen, Daming Ren, Xinyu Zhang, Li Zhang, Zhengwang Cheng, Xinguo Ma, Chuyun Huang, Xuecheng Zou

 

Integrated circuits