IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 12 No. 9

Integrated circuits

20150038 : LETTER

A high electromagnetic immunity voltage regulator circuit applied in vehicle

Zhengmin Zhang, Yingan Qin, Zhenqiu Ning, Xing Jin

 

Integrated circuits

 

Electron devices, circuits, and systems

20150258 : LETTER

Low-resource low-latency hybrid adaptive CORDIC with floating-point precision

Hong-Thu Nguyen, Xuan-Thuan Nguyen, Trong-Thuc Hoang, Duc-Hung Le, Cong-Kha Pham

 

Optoelectronics, Lasers and quantum electronics, Ultrafast optics, Silicon photonics, Planar lightwave circuits

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20150269 : LETTER

Novel design of Doppler resilient complete complementary sequence for MIMO radar

Xiaolin Du, Tao Su, Jibin Zheng, Xu Wang

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20150297 : LETTER

Structure optimization for timing in nano scale FinFET

Toshiki Kanamoto, Takeichiro Akamine, Hiroaki Ammo, Takashi Hasegawa, Kouhei Shimizu, Yoshinori Kumano, Masaharu Kawano, Atsushi Kurokawa