IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 15 No. 1

Integrated circuits

20170882 : LETTER

A low power QRS detection processor with adaptive scaling of processing resolution

Zhijian Chen, Menghan Jia, Jiahui Luo, Taotao Zhu, Xiaoyan Xiang, Jianyi Meng

 

Integrated circuits

20170891 : LETTER

A ECG offset cancelling readout circuit using a current mode feedback loop technique

Ji Wei Huang, Tao Kou, Yuan Li, Fan Yang Li

 

Integrated circuits

20171065 : LETTER

Touch sensor readout circuit with comparator threshold self-adjustment

Mohammadreza Asgari, Kye-Shin Lee, Yong-Min Lee

 

Integrated circuits

20171100 : LETTER

Fully-integrated linear CMOS power amplifier with proportional series combining transformer for S-Band applications

Haigang Wu, Bin Li, Zhaohui Wu, Yunfeng Hu, Kun Wang, Zhen Liang, Yang Liu

 

Optical systems

20171117 : LETTER

Multilevel pre-equalization using an analog FIR filter with multiple binary delay lines for 20-Gb/s 4-PAM multimode fiber transmission

Ryoichiro Nakamura, Kenta Amino, Kawori Sekine, Kazuyuki Wada, Moriya Nakamura

 

Electron devices, circuits and modules

20171122 : LETTER

A true random number generator based on meta-stable state

Lingyan Fan, Yongping Long, Jianjun Luo, Liangliang Zhu, Hailuan Liu

 

Optical systems

 

Integrated circuits

20171145 : LETTER

An improved implementation of MAX* operation for Turbo decoder

Zhen Liu, Tianchun Ye, Bin Wu, Xiao Ge Zhu

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20171165 : LETTER

Measurements of metastability in MUTEX on an FPGA

Nguyen Van Toan, Dam Minh Tung, Jeong-Gun Lee