IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 13 No. 20

Integrated circuits

20160645 : LETTER

Tri-level capacitor-splitting switching scheme with high energy-efficiency for SAR ADCs

Hao Wang, Chuanyang Liu, Wenming Xie, Qidong Zhang

 

Electron devices, circuits and modules

20160690 : LETTER

Characterization of flexible radio-frequency spiral inductors on a plastic substrate

Guoxuan Qin, Hao Liu, Yanmeng Xu, Mengjiao Dang, Jianguo Ma, Zhenqiang Ma, Xuejiao Chen, Tao Luo

 

Integrated circuits

20160766 : LETTER

TBCT: Time-Borrowing and Clock Token based error correction and its application in microprocessor

Yong Zhenqiang, Xiang Xiaoyan, Meng Jianyi, Chen Chen

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20160806 : LETTER

Design of local ESD clamp for cross-power-domain interface circuits

Chun-Yu Lin, Yu-Kai Chiu, Shuan-Yu Yueh

 

Integrated circuits

20160814 : LETTER

An analytical framework for error modeling of approximate adders

Zhixi Yang, Jun Yang, Kefei Xing, Guang Yang

 

Optical systems

 

Power devices and circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20160870 : LETTER

Effect of input phase mismatch in Doherty power amplifiers

Omer Aydin, Osman Palamutcuogullari, Binboga Siddik Yarman

 

Electron devices, circuits and modules

20160873 : LETTER

New scheme to eliminate power loss of start-up resistor for low standby power consumption

Tung-Chin Pan, Chun-Lung Chen, Yu-Liang Lin, Chung-Ming Leng

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20160896 : LETTER

Concurrent tri-band power amplifier based on novel tri-band impedance transformer

Zhebin Hu, Chaoyi Huang, Jun Peng, Weiming Shi, Songbai He, Fei You, Haodong Lin

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20160898 : LETTER

Research on cross section of UHF radio wave scattering from surface waves on water

Yan Tu, Biyang Wen, Ke Li, Jing Yang