IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 18 No. 19

Circuits and modules for storage

20210195 : LETTER

Adaptive one-way SLC/TLC mode conversion in high density SSDs

Mingwang Zhao, Zhigang Cai, Lihao Song, Yuanquan Shi, Min Huang

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20210308 : LETTER

A novel compact wideband microstrip Wilkinson power divider

Weihao Zhang, Zhewang Ma, Fan Liu, Masataka Ohira

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20210313 : LETTER

Design of broadband high-gain GaN MMIC power amplifier based on reactive/resistive matching and feedback technique

Lin Peng, Jianqiang Chen, Zhihao Zhang, Yang Huang, Tong Wang, Gary Zhang

 

Integrated circuits

 

Electron devices, circuits and modules

20210332 : LETTER

Effect of geometry on the sensing mechanism of GaN Schottky barrier diode temperature sensor

Liang He, Yiqiang Ni, Liuan Li, Zhiyuan He, Xiaobo Li, Taofei Pu, Jinping Ao

 

Electron devices, circuits and modules

20210348 : LETTER

Global fast terminal sliding mode control strategy for permanent magnet synchronous motor based on load torque Luenberger observer

Changlin Zhu, Qunzhang Tu, Chengming Jiang, Ming Pan, Hao Huang, Zhiwen Tu