IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Recently Published Review Papers
Integrated optoelectronics (Nov. 2020)

Integrated optoelectronics

 

All Review Papers

Advance Publications

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20210335 :

SCPA: A Segemented Carry Prediction Approximate Adder Structure

Hao Liu, Ming-Jiang Wang, Ming Liu

 

Devices, circuits and hardware for IoT and biomedical applications

 

Power devices and circuits

20220488 :

An Improved Buck-boost Power Converter for Switched Reluctance Generator Drive

Yinyi Zhu, Haitao Sun, Mingzhi Shao, Ruihao Wang, Zhenyu Zhao, Yan Chen

 

Integrated circuits

20220520 :

A Dynamic Voltage Scaling Circuit Design Based on Critical Path Replica and Time Warning Techniques

Ji-liang Liu, Kang-ning Wang, Jia-lu Yin, Xue-long Zhao, Zhi Li, Hui-dong Zhao, Shu-shan Qiao

 

Power devices and circuits

 

Power devices and circuits

20230080 :

A digital compensation method for suppressing cross-regulation of single-inductor multiple-output dc-dc converter

Songfeng Tang, Shuhan Zhou, Mingzhi He, Runze Lin, Maolin Chen

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20230094 :

Effects of underfill on wideband flip-chip packaging for 5G millimeter-wave applications

Haiyang Xia, Tao Zhang, Zhiqiang Liu, Huan Liu, Xu Wu, Lianming Li, Zhigong Wang

 

Integrated circuits

20230122 :

A 10.31 ENOB 3.125 MHz BW fully passive 2nd-order noise-shaping SAR ADC for low cost IoT sensor networks

Jiaqi Shen, Xiaojian Zhu, Chunqi Shi, Leilei Huang, Boxiao Liu, Runxi Zhang

 

Integrated circuits

 

Power devices and circuits

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

 

THz devices, circuits and modules

20230211 :

Terahertz defect detection method based on significant spectral feature fusion and spiking neural network

Zhonghao Zhang, Zong Li, Bin Cao, Xinyu Huang, Liming Wang

 

Power devices and circuits

 

Power devices and circuits

 

Power devices and circuits

 

Optical hardware

 

Integrated circuits

20230302 :

A random shifting data weighted averaging algorithm for Nyquist -rate DAC

Jun Yuan, Liangbo Wu, U-Fat Chio, Yuxin Wang, Yan Wang

 

Integrated circuits

20230307 :

Blade-Type Phase-Change Random Access Memory Technology, Challenge and Prospect

Weikun Xie, Lei Wang, Long Chen, Houjun Wang

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20230342 :

Design of a 5MHz Half-bridge Gate Driver for GaN HEMTs with Adaptive Output Current

Liang Li, Dejin Zhou, Wei Huang, Ningye He, Yuan Xu, Rengxia Ning, Zhenhai Chen

 

Power devices and circuits

20230346 :

Fuzzy sliding mode control of PMSM based on PSO

Bu-Lai Wang, Zi-Xin Li, Ye-Cheng Li, Jing-Heng Zhu

 

Power devices and circuits

20230351 :

A Current Fed Full Bridge Converter with Auxiliary Resonant Capacitor

Tomoki Yamada, Yu Yonezawa, Masayoshi Yamamoto

 

Integrated circuits

20230354 :

An Enhanced Reconfigurable Dual-Clock FIFO for Inter-IP Data Transmission

Shugang Liu, Jiangtao Liu, Qiangguo Yu, Jie Zhan

 

Integrated circuits

20230355 :

A Wide-Tuning Range Low Phase Noise LC-VCO with a High Q Switched Capacitor Array

Yingxi Wang, Shaowen Hu, Mengjie Qin, Lanlan Liao, Haotang Xu, Zhongmao Li, Zhiqiang Li

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20230358 :

An enhanced peak limited digital predistortion based on indirect learning architecture

Guojing Huang, Zhiyu Wang, Jiarui Liu, Hua Chen, Faxin Yu

 

Integrated circuits

20230362 :

Design of a variable precision CORDIC coprocessor for RISC-V architecture based on FinFET process

Bo Zhao, Minghui Yin, Weihua Zhang, Hongwei Liu, Zhiqiang Li

 

Integrated circuits

20230369 :

A 12-bit 2.32 GS/s pipelined/SAR hybrid ADC with a high-linearity input buffer

Xuehao Guo, Zhiyang Li, Hao Fang, Zelin Jia, Fuli Tian, Chunyi Song, Zhiwei Xu

 

Energy harvesting devices, circuits and modules

20230370 :

Battery health state estimation method based on data feature mining

Geng Chamin, Zhang Tianhai, Chen Bo, Zhou Qingfu

 

THz devices, circuits and modules

 

no field

 

Power devices and circuits

 

Integrated circuits

20230377 :

A Highly Stable XOR APUF Based on Deviation Signal Screening Mechanism

Guanbao Zhai, Pengjun Wang, Gang Li, Youyi Zhuang

 

Integrated circuits

 

Optical hardware

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20230388 :

A wideband dual-polarized crossed antenna with low profile and enhanced gain performance

Hong-yin Zhang, Hong-chao Wu, Zhen Wang, Tian Li

 

THz devices, circuits and modules

20230395 :

Low-noise balanced mixer for 300-GHz band based on Fermi-level managed barrier diode on SiC platform

Hiroshi Ito, Yuma Kawamoto, Takahiro Ohara, Tadao Nagatsuma, Tadao Ishibashi

 

Electromagnetic theory

20230398 :

Effective medium modeling method for gridded square loop FSS

Ning Liu, Haoyong Ding, Xianjun Sheng, Xiangyan Liu, Hongwei Wang

 

Current Issues Vol. 20 No. 18 (2023)

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20230303 : LETTER

Analysis of DC negative feedback mechanism in stacked power amplifiers

Tianwei He, Wenrao Fang, Sheng Zhong, Lulu Wang, Chao Fu, Wenhua Huang

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

 

Integrated circuits

20230314 : LETTER

A rail-to-rail high speed continuous time comparator for ToF application

Ruiyong Tu, Sini Wu, Qibin Chen, Yihong Gong, Jin Xie, Jinghu Li, Zhicong Luo

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20230315 : LETTER

Wide-angle monostatic radar cross section enhanced metasurface based on deep deterministic policy gradient

Yilin Jiang, Chengyue Yan, Yuxuan Pan, Jinxin Li, Yuxi Tian

 

Electromagnetic theory

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

 

Integrated circuits

20230339 : LETTER

Low-power and small-area 4-ch 25-Gb/s transimpedance amplifiers in 65-nm CMOS process

Yasuhiro Takahashi, Daisuke Ito, Makoto Nakamura, Akira Tsuchiya, Toshiyuki Inoue, Keiji Kishine

 

Devices, circuits and hardware for IoT and biomedical applications