IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 12 No. 22

Integrated circuits

 

Electron devices, circuits, and systems

20150661 : LETTER

Start-up and frequency stability analysis using time varying root locus

Sanjeev Jain, Nikolay T. Tchamov

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20150697 : LETTER

A novel dual-band power divider using symmetric stepped-impedance inverters

Xiyang Miao, Yun Liu, Cheng Wan

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20150736 : LETTER

Applying SVM to data bypass prediction in multi core last-level caches

Warisa Sritriratanarak, Mongkol Ekpanyapong, Prabhas Chongstitvatana

 

Integrated circuits

20150765 : LETTER

An evolutionary algorithm based on novel hybrid repair strategy for combinational logic circuits

Xinjie Huang, Ning Wu, Xiaoqiang Zhang, Yaoping Liu

 

Electronic materials, semiconductor materials

20150771 : LETTER

Molecular dynamics simulation of latent track formation in bilayer graphene

Dongdong Zhao, Hongxia Liu, Shulong Wang, Qianqiong Wang, Chenxi Fei, Xing Wang, Shupeng Chen

 

Integrated circuits

20150802 : LETTER

Exploring partitioning methods for multicast in 3D bufferless Network on Chip

Chaoyun Yao, Chaochao Feng, Minxuan Zhang, Wei Guo, Shouzhong Zhu, Shaojun Wei

 

Electron devices, circuits, and systems

20150804 : LETTER

SEU hardened layout design for SRAM cells based on SEU reversal

Peng Li, Wei Guo, Zhenyu Zhao, Minxuan Zhang, Quan Deng

 

Fiber optics, Microwave photonics, Optical interconnection, Photonic signal processing, Photonic integration and systems

20150824 : LETTER

Simplified optical correlation-domain reflectometry using polymer fiber

Neisei Hayashi, Makoto Shizuka, Kazunari Minakawa, Yosuke Mizuno, Kentaro Nakamura

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20150833 : LETTER

Broadband in-line transition from suspended stripline to rectangular waveguide

Ziqiang Yang, Tao Yang, Yu Liu, Haiyan Jin

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20150850 : LETTER

A single-event transient hardened LDO regulator with built-in filter

Zhikui Duan, Yi Ding, Chong Lu, Zhenyu Zhao, Jianguo Hu, Hongzhou Tan

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20150851 : LETTER

A K band two stage compact CMOS LNA considering proximate magnetic coupling

Chenglin Cui, Seong-Kyun Kim, Byung-Sung Kim