IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 14 No. 22

Circuits and modules for storage

20170831 : LETTER

A page lifetime-aware scrubbing scheme for improving reliability of Flash-based SSD

Nan Li, Qiyou Xie, Yinan Wang, Xiangyu Liu, Husheng Liu, Wei Yi

 

Integrated circuits

20170846 : LETTER

Low latency QRD algorithm for future communication

Lirui Chen, Cang Liu, Yu Wang, Zuocheng Xing, Yang Zhang, Jing Liu

 

Integrated circuits

20170900 : LETTER

Thermal-aware task mapping for communication energy minimization on 3D NoC

Lili Shen, Ning Wu, Gaizhen Yan, Fen Ge

 

Electron devices, circuits and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170928 : LETTER

Design and experiment of miniaturized small resonant aperture using modified ridge structure

Jong-Gyeong Yoo, Young-Ki Cho, Junho Yeo, Ji-Hwan Ko, Ki-Chai Kim

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170936 : LETTER

90° and 180° phase shifter using an arbitrary phase-difference coupled-line structure

Yezi Dong, Luhong Mao, Qiwei Song, Sheng Xie

 

Power devices and circuits

20170940 : LETTER

Design and analysis of Z-source based 7 level cascaded multi level inverter for induction motor

Edwin Deepak Francis Xavier, Rajasekaran Vairamani, Sahaya Senthamil Lourdusami

 

Integrated circuits

20170984 : LETTER

A granular resampling method based energy-efficient architecture for heartbeat classification in ECG

Yin Xu, Zhijian Chen, Xiaoyan Xiang, Jianyi Meng

 

Integrated circuits

20170985 : LETTER

A CMOS dual-feedback reconfigurable low noise amplifier with improved stability and reduced noise

Minghua Wang, Xiaosong Wang, Yu Liu, Muhamamad M Sarfraz, Yanbin Xiao, Haiying Zhang

 

Electron devices, circuits and modules

20171025 : LETTER

Equivalent circuit model of through-silicon-via in slow wave mode

Fengjuan Wang, Gang Wang, Ningmei Yu

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20171039 : LETTER

A true-time-delay transmit/receive module for X-band subarray phased arrays

Yunchuan Guo, Chengwei Shang, Kun Liu, Lei Wang, Xiansuo Liu, Yuehang Xu, Tiedi Zhang

 

no field