IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Call for Nomination for the 2022 ELEX Best Paper Award

The Electronics Society calls for nomination for the ELEX Best Paper Award candidates in 2022.
Active nomination is highly encouraged.
The nomination deadline is January 31, 2023 (Hard Deadline).

Online Nomination Form

Archives

Vol. 14 No. 22

Circuits and modules for storage

20170831 : LETTER

A page lifetime-aware scrubbing scheme for improving reliability of Flash-based SSD

Nan Li, Qiyou Xie, Yinan Wang, Xiangyu Liu, Husheng Liu, Wei Yi

 

Integrated circuits

20170846 : LETTER

Low latency QRD algorithm for future communication

Lirui Chen, Cang Liu, Yu Wang, Zuocheng Xing, Yang Zhang, Jing Liu

 

Integrated circuits

20170900 : LETTER

Thermal-aware task mapping for communication energy minimization on 3D NoC

Lili Shen, Ning Wu, Gaizhen Yan, Fen Ge

 

Electron devices, circuits and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170928 : LETTER

Design and experiment of miniaturized small resonant aperture using modified ridge structure

Jong-Gyeong Yoo, Young-Ki Cho, Junho Yeo, Ji-Hwan Ko, Ki-Chai Kim

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170936 : LETTER

90° and 180° phase shifter using an arbitrary phase-difference coupled-line structure

Yezi Dong, Luhong Mao, Qiwei Song, Sheng Xie

 

Power devices and circuits

20170940 : LETTER

Design and analysis of Z-source based 7 level cascaded multi level inverter for induction motor

Edwin Deepak Francis Xavier, Rajasekaran Vairamani, Sahaya Senthamil Lourdusami

 

Integrated circuits

20170984 : LETTER

A granular resampling method based energy-efficient architecture for heartbeat classification in ECG

Yin Xu, Zhijian Chen, Xiaoyan Xiang, Jianyi Meng

 

Integrated circuits

20170985 : LETTER

A CMOS dual-feedback reconfigurable low noise amplifier with improved stability and reduced noise

Minghua Wang, Xiaosong Wang, Yu Liu, Muhamamad M Sarfraz, Yanbin Xiao, Haiying Zhang

 

Electron devices, circuits and modules

20171025 : LETTER

Equivalent circuit model of through-silicon-via in slow wave mode

Fengjuan Wang, Gang Wang, Ningmei Yu

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20171039 : LETTER

A true-time-delay transmit/receive module for X-band subarray phased arrays

Yunchuan Guo, Chengwei Shang, Kun Liu, Lei Wang, Xiansuo Liu, Yuehang Xu, Tiedi Zhang

 

no field