IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Archives

Vol. 19 No. 8

Integrated circuits

20220009 : LETTER

Two novel PSRR enhancement techniques for voltage reference of depletion NMOS

Boqi Song, Changchun Chai, Fuxing Li, Chanrong Jiang, Yintang Yang

 

Power devices and circuits

20220041 : LETTER

Discordant splitting capacitance drives system bus voltage pulsation suppression

Honglin Zhu, Chao Zhang, Jing Xia

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20220067 : LETTER

HFOD: A hardware-friendly quantization method for object detection on embedded FPGAs

Fei Zhang, Ziyang Gao, Jiaming Huang, Peining Zhen, Hai-Bao Chen, Jie Yan

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20220076 : LETTER

Miniaturized broadband monopole antenna in 130nm CMOS with gain improvement

Lei Wu, Jiawei Huang, Bing Sun, Hudong Chang, Sen Huang, Honggang Liu

 

Circuits and modules for storage

20220079 : LETTER

A novel NVM memory file system for edge intelligence

Junjie Lu, Xiaogang Chen, Shunfen Li, Xinyu Qian, Aximu Yuemaier, Zhitang Song

 

Optical hardware

20220098 : LETTER

Intrusion detection by optical fiber in windy conditions

Yuting Zhu, Jianghui Li, Qiong Wang, Chunhua Yu, Lan Tang, Yechao Bai

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20220100 : LETTER

A linear dual-control-voltage K-band VCO with a Gilbert frequency multiplier

Jiawei Huang, Bing Sun, Jinwei Li, Lei Wu, Hudong Chang, Rui Jia, Honggang Liu

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and modules

20220123 : LETTER

A 30MHz-3GHz 1W stacked-FET GaAs MMIC power amplifier

Faxin Yu, Li Li, Xiaoyu Liu, Xiaomeng Lou, Jiyang Shen, Jianhua Huang, Zhiyu Wang, Hua Chen

 

Energy harvesting devices, circuits and modules

20220128 : LETTER

Piezoelectric and thermoelectric energy harvesting system based on a self-triggered flyback converter topology

Qinggang Dong, Huakang Xia, Yidie Ye, Yinshui Xia, Xuanyi Wang