The 2013 International Symposium on Antennas and Propagation

number title/author
WP-P-1The Design and Simulation of Feederlines of Log-periodic Dipole Antenna in Microwave Band
Yajuan Shi, Dongan Song, Dinge Wen, Hailiang Xiong, Qi Zhang, Mingliang Huang,
WP-P-10Detect Phase Shifter Module of Array Antenna Using The Sun
Quan Gang, Jiang Wenzi, Xu Peng,
WP-P-11The Numerical Simulation Studies of The Electromagnetic Wave Resistivity Logging-WhileDrilling Instrument antennas Testing In The Calibrating Tank
A.Z. Li, J. Zhu, T. T. Zhang, G.H. Yang,
WP-P-12A phase-matching method for antenna phase center determination basing upon site insertion loss measurement in OATS
Song Zhenfei, Xie Ming, Wu Fan, Gao Xiaoxun, Wang Weilong,
WP-P-13A Novel Method for Antenna Phase Center Calibration
D. Ma, S. G. Yang, Y. Q. Wang, W. R. Huang, L.L.Hou,
WP-P-14Design of An Internal Penta-band Monopole Antenna for Mobile Handset
Naixiao He, Yuan Yao, Youbo Zhang, Junsheng Yu, Xiaodong Chen,
WP-P-15Miniaturized High Gain Slot Antenna with Single-layer Director
Hongjuan Han, Ying Wang, Xueguan Liu, Huiping Guo,
WP-P-16A Frequency Reconfigurable Planar Inverted-F Antenna for Wireless Applications
Zheng Xiang, Hai-jing Zhou, Ju Feng, Cheng Liao,
WP-P-17Novel Generalized Synthesis Method of Microwave Triplexer by Using Non-Resonating Nodes
Y. L. Zhang, T. Su, Z. P. Li, C. H. Liang,
WP-P-18S-Band Circularly Polarized Crossed Dipole Antenna for Automotive Applications
Jui-Hung Chou, Ding-Bing Lin, Che-Hsu Lin, Hsueh-Jyh Li,
WP-P-2A Novel Active Element Pattern Method for Calculation of Large Linear arrays
Shuai Zhang, Shuxi Gong, Huan Hu,
WP-P-3Design and Research on the Plasma Yagi Antenna
Zhao Hui-chao, Liu Shao-bin, Li Yu-quan, Yang Huan, Wang Bei-yin,
WP-P-4A Compact Tri-Band Monopole Antenna for WLAN and WiMAX Applications
Guorong Zou, Linyan Guo, Helin Yang,
WP-P-5Optimization Design of Matching Networks for High-frequency Antenna
Suo Ying, Li Fazong, Li Wei, Wu Qun,
WP-P-6The Fast and Wideband MoM Based on GPU and Two-Path AFS Acceleration
Lan Li, Jundong Tan, Zhuo Su, Yunliang Long,
WP-P-7Circularly Polarized DRA Mounted on or Embedded in Conformal Surface
S.H. Zainud-Deen, N.A. El-Shalaby, K.H. Awadalla,
WP-P-8A High Isolation MIMO Antenna Used a Fractal EBG Structure
Haiming Wang, Dongya Shen, Teng Guo, Xiupu Zhang,
WP-P-9Conformal microstrip circularly polarization Antenna array
Xiao-Bo Xuan, Feng-Wei Yao, Xiao-qing Tian,