ISAP 2014

number title/author
FR4C_01A Monopole Antenna with Circular Polarization
Meng-Hong Shih, Kai-Lung Hsiao, Chien-Jen Wang,
FR4C_02Compact broadband circularly polarized monopole antenna
Jia-Yi Sze, Chung-I G. Hsu, Cheng-Hong Lin,
FR4C_03Wideband Printed Elliptical Monopole Antenna for Circularly Polarization
Takafumi Fujimoto, Masaya Takamura,
FR4C_04Wideband Circularly Polarized Slotted-Patch Antenna with a Reflector
Jhih-Ming Chen, Jia-Fu Tsai, Jeen-Sheen Row,