The 2013 International Symposium on Antennas and Propagation

number title/author
FA-2(C)-1Gain Enhancement for Multiband Fractal Antenna Using Hilbert Slot Frequency Selective Surface Reflector
Chamaiporn Ratnaratorn, Norakamon Wongsin, Chatree Mahatthanajatuphat, Prayoot Akkaraekthalin,
FA-2(C)-2Unit Cell Structure of AMC with Multi-Layer Patch Type FSS for Miniaturization
Ming YING, Ryuji KUSE, Toshikazu HORI, Mitoshi FUJIMOTO, Takuya SEKI, Keisuke SATO, Ichiro OSHIMA,
FA-2(C)-3Scattering Analysis of Active FSS Structures Using Spectral-Element Time-Domain Method
H. Xu, J. Xi, R. S. Chen,
FA-2(C)-4A Novel Frequency Selective Surface for Ultra Wideband Antenna Performance Improvement
Hui-Fen Huang, Shao-Fang Zhang, Yuan-Hua Hu,
FA-2(C)-5Terahertz Cassegrain Reflector Antenna
Xiaofei Xu, Xudong Zhang, Zhipeng Zhou, Tie Gao, Qiang Zhang, Youcai Lin, Lei Sun,