International Symposium on Antennas and Propagation 2016, Okinawa, Japan

number title/author
3C2-1Large Scale Massive MIMO Field Trial for 5G Mobile Communications System
Tsuyoshi Kashima, Jing Qiu, Haihua Shen, Chen Tang, Tingjian Tian, Xin Wang, Xiaolin Hou, Huiling Jiang, Annas Benjebbour, Yuya Saito,
3C2-2Downlink Multiuser MIMO-OFDM Transmission using Simple Receive Antenna Selection
Tomoki Murakami, Keisuke Ujihara, Yasushi Takatori, Masato Mizoguchi, Fumiaki Maehara,
3C2-3Comparison of Large Scale Parameters of mmWave Wireless Channel in 3 Frequency Bands
Hua Yan, Ziming Yu, Yanshen Du, Jia He, Xiongfei Zou, David Steer, Guangjian Wang,
3C2-4Ray-tracing Based Performance Evaluation of 5G mmWave Massive MIMO in Hotspots
Chenwei Wang, Haralabos Papadopoulos, Koshiro Kitao, Tetsuro Imai,
3C2-5Testbed Implementation of Near-field Magnetic MIMO Communication System using SDR
Sukhyun Hwang, Han-Joon Kim, Kyung Tae Kim, Ji-Woong Choi,