Communication-Smart Radio(Date:2006/07/20)

Presentation
表紙

,  

[Date]2006/7/20
[Paper #]
目次

,  

[Date]2006/7/20
[Paper #]
Study on SDR Transceivers using Digital RF-CMOS Circuit Technologies

Kiyomichi Araki,  

[Date]2006/7/20
[Paper #]SR2006-12
Broad-Band RF Devices and Their Application to SDR Terminals

Noriharu SUEMATSU,  Koji Tsutsumi,  Shintaro Shinjo,  

[Date]2006/7/20
[Paper #]SR2006-13
RF Circuits with RF-MEMS devices

Shoichi NARAHASHI,  Hiroshi OKAZAKI,  Atsushi FUKUDA,  Kunihiro KAWAI,  

[Date]2006/7/20
[Paper #]SR2006-14
Development of An Adaptive Antenna System with RF-MEMS Variable Capacitors

Atsushi HONDA,  MG. S. HOSSAIN,  Takeaki SHIMANOUCHI,  Hiroya TANAKA,  Jun-ichi TAKADA,  Shinsuke HARA,  Ichirou IDA,  Yasuyuki OISHI,  

[Date]2006/7/20
[Paper #]SR2006-15
A Proposal of a Cognitive Radio System for Short-Range Wireless Communication

Tomoya HORIGUCHI,  Ren SAKATA,  Kaoru INOUE,  Takeshi TOMIZAWA,  Masahiro OGUSU,  Tazuko TOMIOKA,  

[Date]2006/7/20
[Paper #]SR2006-16
Implementation of broadcasting receiver on our original signal processing platform for software defined radio

Akihisa YOKOYAMA,  Takashi MATSUMURA,  Hiroshi HARADA,  

[Date]2006/7/20
[Paper #]SR2006-17
RF Front End Circuits employing Reconfigurable Structures

Shoichi NARAHASHI,  Hiroshi OKAZAKI,  Atsushi FUKUDA,  Kunihiro KAWAI,  

[Date]2006/7/20
[Paper #]SR2006-18
Implementation and evaluation of 4×4 MIMO fading simulator considering antenna characteristics

NguyenDung DAO,  Kei SAKAGUCHI,  Satoshi SUYAMA,  Riichiro NAGAREDA,  Jun-ichi TAKADA,  Hiroshi SUZUKI,  Kiyomichi ARAKI,  Shintaro ARATA,  Kazuhiko KAIGA,  Sakae MANABE,  Toshihiro YAMAGUCHI,  Katsuji MIWA,  

[Date]2006/7/20
[Paper #]SR2006-19
Implementation of MIMO-OFDM Eigenmode Transmission System for IEEE802.11n/16e

Yuichi KAKISHIMA,  Minjee KIM,  Seeho TING,  Fumie ONO,  Kei SAKAGUCHI,  Kiyomichi ARAKI,  

[Date]2006/7/20
[Paper #]SR2006-20
Multi-Standard Wireless Circuit Using Reconfigurable Technique

Tackya YAMMOUCH,  Daisuke KAWAZOE,  Yusaku ITO,  Kenichi OKADA,  Kazuya MASU,  

[Date]2006/7/20
[Paper #]SR2006-21
コグニティブ無線通信に関する研究開発 : これまでの研究成果(技術展示/ポスター展示,技術展示,ポスター展示,無線信号処理実装,一般)

,  

[Date]2006/7/20
[Paper #]SR2006-22
Trial product of RF-ID (ISO18000-3 mode 2) Reader Writer on Software Defined Radio

Hideki KAWAMURA,  Kyoji OHASHI,  Yuichi NAKAGAWA,  Masahiro MURAGUCHI,  Kei SAKAGUCHI,  Kiyomichi ARAKI,  

[Date]2006/7/20
[Paper #]SR2006-23
Design of Serial Parallel Connnection of Direct Sampling Mixer

Yohei MORISHITA,  Kiyomichi ARAKI,  Yoshifumi HOSOKAWA,  Katsuaki ABE,  Noriaki SAITO,  

[Date]2006/7/20
[Paper #]SR2006-24
A Dual-Band VCO Integrated with RF-MEMS

Yo Yamaguchi,  Munenari Kawashima,  Kei Kuwabara,  Norio Sato,  Katsuyuki Machida,  Kazuhiro Uehara,  

[Date]2006/7/20
[Paper #]SR2006-25
A study on the front end for the tuner using sampling mixer in ISDB-T

Shigenori SASAI,  Takashi KOJIMA,  Takashi MOUE,  NING Li,  Takashi KURASHINA,  Akira MATSUZAWA,  

[Date]2006/7/20
[Paper #]SR2006-26
Total Recording System for Mobile Reception Quality Evaluation of Digital Terrestrial TV

Atsushi TAKEMOTO,  Akihiko KANDA,  Yusuke TAMURA,  Yoshio KARASAWA,  

[Date]2006/7/20
[Paper #]SR2006-27
Product of Software Defined Radio

Mitsuo SHIRASU,  Kenichi SEKIMUKAI,  Yuusuke KANAHASHI,  Satoru NAKAMURA,  Mitsuyuki GOAMI,  Takuzo FUJII,  

[Date]2006/7/20
[Paper #]SR2006-28
FPGA Implementation of Real-Time Communication Equipments for Wireless Multihop Cooperative Networks

Hidekazu MURATA,  Toshiaki KOIKE,  Shingo ENOKI,  Kiyomichi ARAKI,  

[Date]2006/7/20
[Paper #]SR2006-29
12>> 1-20hit(36hit)