Communications Society: Outstanding Contributions Award

2023

Tetsushi Ikegami, Jun Okamoto, Takeshi Ogawa, Suguru Kameda, Nobuyoshi Kikuma, Hiroyuki Tsuji, Hidenori Nakazato, Atsuhiro Nishikata, Hanako Noda, Hiroaki Harai, Hideaki Furukawa, Takeshi Hoshida, Toshifumi Moriyama, Seisho Yasukawa, Hiroyoshi Yamada, Koji Yamamoto, Tomoki Yoshihisa

2022

Hiroyasu Ishikawa, Toshio Ishizaki, Kenji Ishida, Teruo Onishi, Eiji Okamoto, Kazuhiko Kinoshita, Tadashi Suetsugu, Makoto Taromaru, Jun Terada, Akihiro Nakao, Eisuke Hanada, Kazuhiko Fukawa, Yuji Matsuura, Itsuro Morita, Toru Yamada, Hiroshi Yoshida

2021

Shingo Ata, Masayuki Ariyoshi, Susumu Ishihara, Jianqing Wang, Hiroyuki Ohsaki, Takayuki Sasamori, Yukitoshi Sanada, Takashi Shimizu, Hideyuki Shimonishi, Hisashi Sujikai, Qiang Chen, Takehiro Tsuritani, Satoshi Denno, Akitsugu Nadai, Joji Maeda, Masayuki Murata

2020

Yoshinari Awaji, Fumihiko Ito, Hideyuki Iwata, Tomoaki Ohtsuki, Yoshikatsu Okazaki, Takuji Kishida, Hiroo Sekiya, Masaharu Takahashi, Makoto Taromaru, Hidenori Nakazato, Tadatoshi Babasaki, Shinsuke Hara, Maya Mizuno, Fumihiro Yamashita, Kiyohito Yoshihara

2019

Hitoshi Asaeda, Katsuyoshi Iida, Takeru Inoue, Kenta Umebayashi, Hiraku Okada , Shigeki Shiokawa, Ryoichi Shinkuma, Hiroyuki Tsuji, Tadao Nakagawa, Teruyuki Hasegawa, Hiroshi Hasegawa, Takanori Hayashi, Jiro Hirokawa , Sounosuke Fukushima, Itsuro Morita, Osami Wada

2018

Hisato Iwai, Chikara Ohta, Shoji Kasahara, Fujio Kurokawa, Masayuki Shigematsu, Masaru Sugimachi, Toshinori Suzuki, Masahiro Serizawa, Hiroshi Tamura, Qiang Chen, Hideki Tode, Toshio Tonouchi, Yutaka Miyamoto, Hidekazu Murata, Hiroshi MURATA, Katsunori Yamaoka, Tetsuya Yokotani

2017

Eiji Oki, Hirokazu Kobayashi, Katsuhiro Shimano, Takatoshi Sugiyama, Hideaki Sone, Keizo Cho, Hiroshi Tohjo, Hiroshi Harada, Akira Hirano, Takeo Fujii, Hiroyoshi Miwa, Masayuki Murata, Hiroaki Morino, Kenichi Yamazaki, Kyoko Yamori, Kenichi Yoshida, Naoki Wakamiya

2016

Shingo Ata, Hideo Imanaka, Hisato Iwai, Satoshi Ohtsu, Satoru Kurokawa, Ryuji Kohno, Hidetsugu Kobayashi, Naoki Shinohara, Masaharu Takahashi, Makoto Taromaru, Toshinori Tsuboi , Morio Toyoshima, Hiroshi Naruse, Atsushi Hiramatsu, Kiyoshi Fukuchi, Kenichi Mase, Yuuichi Matsushima, Hiroyoshi Yamada

2015

Masaki Aida, Hiroyuki Arai, Keisuke Ishibashi, Masugi Inoue, Tomoaki Ohtsuki , Kanshiro Kashiki, Shuzou Kato, Hirobumi Saito, Kei Sakaguchi, Toshikazu Sakano, Takahiko Saba, Akira Takahashi, Masao Taki, Masahito Tomizawa, Akihiro Nakano, Hajime Nakamura

2014

Tohru Asami, Tetsushi Ikegami, Masazumi Ueba, Shigeo Urushidani, Takeo Ohgane, Masayoshi Ohashi, Nobuyoshi Kikuma, Masahito Shoyama, Masatoshi Suzuki, Noriyoshi Sonetaka , Makoto Takano, Chen Qiang, Shigeru Tomita , Hisaya Hadama, Yukio Hiramatsu, Kazuhiko Fukawa, Yoshiyuki Fujino, Takashi Mizuochi

2013

Toru Hasegawa, Osamu Ishida, Naoto Kadowaki, Nobuo Kuwabara, Susumu Matsui, Osamu Mizuno, Masayuki Murata, Motonori Nakamura, Shigeru Ozeki, Yukitoshi Sanada, Yoshiaki Sato, Masaharu Takahashi, Hiroshige Takeichi, Toru Uno, Naoya Wada, Tatsuya Yamazaki, Hidetoshi Yokota

2012

Hiroyuki Arai, Shinsuke Hara, Yoshiyuki Ishihara, Nei Kato, Shoji Kimura, Yoshiaki Kiriha, Hiroyuki Morikawa, Toshio Morioka, Masataka Nakazawa, Shigeji Nogi, Kunio Ogura, Takeo Ohgane, Hiroshi Onaka, Takuro Sato, Hikaru Suzuki, Hiromi Ueda, Hisao Yamamoto, Miki Yamamoto, Katsuyuki Yamazaki, Takaya Yamazato

2011

Osamu Fujiwara, Koichi Ito, Yoshiaki Kakuda, Eiji Kamioka, Toneo Kawanishi, Hiroshi Kazama, Tsutomu Matsumoto, Yutaka Miyamoto, Hiroyuki Morikawa, Masayuki Murata, Junji Namiki, Yuji Oie, Satoru Okamoto, Kazuhiro Uehara, Takaya Yamazato, Hideaki Yoshino

2010

Koichi Asatani, Kozo Hashimoto, Tomohiro Ishihara, Norio Kashima, Ryuji Kono, Hiroyuki Morikawa, Kazuhiko Sagara, Shiro Sakata, Hideichi Sasaoka, Mamoru Sawahashi, Masatoshi Suzuki, Yoshito Tobe, Koji Uno, Toru Uno, Hiromitsu Wakana, Miki Yamamoto, Yasushi Yamao, Takashi Yamashita

2009

Toshikazu Hori, Hiroshi Inoue, Yutaka Ishibashi, Nobuyoshi Kikuma, Yoshio Kosuge, Shunpei Kumon, Yoshiaki Nakano, Tomoyuki Ohya, Masayoshi Oohashi, Takeshi Ozeki, Yoichi Seto, Hideyuki Shinonaga, Junichi Takada, Yoshiaki Yamabayashi, Katsuyuki Yamazaki

2008

Hiroyuki Arai, Haruhisa Ichikawa, Hiroshi Kuriyama, Ko Miyake, Michihiko Nagao, Hiroshi Saito, Kunio Sawaya, Mitsuhiro Tateda, Masahiro Umehira, Koichiro Wakasugi, Yasushi Yamao

2007

Takeo Abe, Makoto Ando, Yasuo Okabe, Wataru Kameyama, Hideo Kuwahara, Ryuji Koga, Yoshiaki Suzuki, Masato Tanaka, Yoshihiro Niitsu, Hiroshi Harada, Naoaki Yamanaka, Yasushi Wakahara

2006

Nobuo Fujii, Seiichiro Hangai, Koichi Ito, Hideo Kobayashi, Yahei Koyamada, Yoichi Maeda, Toshio Morioka, Masayuki Murata, Seiichi Sampei, Iwao Sasase, Toshiaki Yachi

2005

Tomonori Aoyama, Hiroshi Esaki, Yoshio Karasawa, Makoto Kawai, Ryuji Kohno, Yoji Kotsuka, Korehiro Maeda, Taichi Nakamura, Ken'ichi Sato, Minoru Shikada, Keiichi Tsukada, Masami Yabusaki, Hisao Yamamoto, Noriaki Yoshikai