Communications Society Bylaw
iPassed at the Board of Directors on January 23, 1995; revised on April 26, 1999 and on April 18, 2005 and on April 17, 2006 and on September 17, 2008j
 
 Section 1 General provisions

 Article 1


The aims of the Communications Society (hereinafter referred to as the “Society”) shall be to facilitate research and investigation activities in the field of communications, and to contribute to research activities through cooperation with other Societies, in order to promote the development of science and technology in this field.

 Article 2

The organization and operation of the Society shall be in accordance with this Bylaw in addition to the Articles of Association of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (hereinafter referred to as “IEICE”), the Regulations of IEICE, and the Regulations of the Societies.

The decision-making of this Society shall be in accordance with “the Bylaw regarding the Process of Decision-Making by the General Assembly and the Board of Directors.”

 Article 3

The office of the Society shall be located within the offices of IEICE.

 Article 4

To achieve the aims prescribed in Article 2 of the Regulations of the Societies, the Society shall conduct the following activities in addition to the activities prescribed in Article 3 of the Regulations of the Societies:

(a)

Issue Communications Society Magazine (Japanese Edition).

(b)
Issue Society Newsletters.
(c)
Hold lectures, discussions, courses and study trips.
(d)
Hold international conferences.
(e)
Conduct any other activities such as membership services required to achieve the aims prescribed in Article 2.

 

 Section 2 Society Executives

 Article 5


There shall be the following numbers of Executives:

(a)
President of the Society: 1.
(b)
President-Elect of the Society: 1.
(c)
Chair, Editorial Board: 1.
(d)
Vice President, Membership Services and Finance: 1; and Vice President, Chair, Council of Technical Committee Representatives: 1.
(e)
Directors, General Affairs: 2; Directors, Finance and Accounting: 2; and Directors, Membership Services: 4.
(f)
Vice Chairs, Editorial Board: 3.
(g)
Vice Chairs, Council of Technical Committee Representatives: 2.
(h)

A small number of ad-hoc Executives if the President of the Society deems such to be required.

 Article 6


The President of the Society shall be elected in accordance with Article 5 of the Regulations of the Societies.

2. Chair, Editorial Board; Vice President, Membership Services and Finance; Directors, General Affairs; Directors, Finance and Accounting; Directors, Membership Services; Vice Chairs, Editorial Board; and ad-hoc Executives shall be nominated by the President of the Society and appointed by the President of IEICE. Chair, Editorial Board may also serve as Chair, Editorial Committee of Transactions on Communications (English Edition), Chair, Editorial Committee of Transactions on Communications (Japanese Edition) or Chair, Editorial Committee of Communications Society Magazine (Japanese Edition).

 Article 7


Vice President, Chair, Council of Technical Committee Representatives is nominated by the President of the Society in accordance with recommendations from the Council of Technical Committee Representatives, and appointed by the President of IEICE.

2. Vice Chairs, Council of Technical Committee Representatives are nominated by the President of the Society in accordance with recommendations from the Council of Technical Committee Representatives, and appointed by the President of IEICE.

 Article 8


The President of the Society shall report to the President of IEICE on the nomination results of the second item of Article 6, and Article 7 by the end of March each year.

 Article 9


The term of office for the President of the Society and President-Elect of the Society shall be one year. No reappointment shall be allowed.

2. The term of office for a person appointed as a result of his/her predecessor's resignation during his/her term of office shall be the period remaining on his/her predecessor's term.

 Article 10


The term of office for the Vice Presidents of the Society shall be two years. No reappointment shall be allowed.

2. The term of office for a person appointed as a result of his/her predecessor's resignation during his/her term of office shall be the period remaining on his/her predecessor's term.

 Article 11


The term of office for the Chair, Editorial Board; Directors, General Affairs; Directors, Finance and Accounting; Directors, Membership Services; and Vice Chairs, Editorial Board shall be two years. No reappointment shall be allowed except with the approval of the President of the Society under special circumstances.

2. The term of office for a person appointed as a result of his/her predecessor's resignation during his/her term of office shall be the period remaining on his/her predecessor's term.

 Article 12


The term of office for an ad-hoc Executive shall be the term specified by the President of the Society.

 

 

 Section 3 Meetings

 Article 13


The Society shall include the Board of Directors, Editorial Board, and Council of Technical Committee Representatives. There may also be ad-hoc committees as deemed necessary. The Editorial Board shall include the Editorial Committee of Transactions on Communications (English Edition), Editorial Committee of Transactions on Communications (Japanese Edition), and Editorial Committee of Communications Society Magazine (Japanese Edition). The Council of Technical Committee Representatives shall include the Technical Committees. It may also include limited-term Technical Committees as deemed necessary.

 Article 14


The President of the Society shall oversee the activities of the Society and shall be its main representative.

2. The President of the Society shall report or make proposals to the Board of Directors of IEICE on the deliberations results of the Board of Directors of the Society.

3. The President-Elect and Vice Presidents of the Society shall assist the President of the Society and act on behalf of the President of the Society during his/her absence.

4. The Chair, Editorial Board; Directors, General Affairs; Directors, Finance and Accounting; Directors, Membership Services; and Vice Chairs, Editorial Board shall oversee the administrative work of the Society and correspondence with related committees.

5. Ad-hoc Executives shall perform the duties specified by the President of the Society.

 Article 15


To ensure the smooth operation of the Society, a Board of Directors consisting of the Executives specified in Article 5 shall be established as the highest decision-making body of the Society. The Board of Directors shall undertake the following:

(1)
Deliberate, determine, and execute the operational policy and annual plan of the Society.
(2)
Formulate, execute and close the budget of the Society.
If the closing accounts show a deficit, the activities report and account statements for the current fiscal year and the activities plan and income and expenditure budgets for the following fiscal year shall be submitted to and approved by the Board of Directors of IEICE.
(3)
Formulate the action policy of the Editorial Board of the Society.
(4)
Explore interdisciplinary areas through cooperation and exchange with other Societies.
(5)
Provide relevant information to Society members.
(6)

Invigorate IEICE activities, explore new research fields, investigate future research topics by holding technical group meetings, Society Conferences, international conferences, lectures, courses, etc.
Proper coordination with other Societies and local Sections shall be carried out as necessary; for example, exchange of views and co-sponsorship.


 Article 16


Decisions by the Board of Directors of the Society shall be made as follows:

The Board of Directors shall be chaired by the President of the Society assisted by Directors, General Affairs.
The Board of Directors shall be convened six or more times a year. It may additionally be convened as deemed necessary by the President of the Society.
The quorum of the Board of Directors shall be one half of the number of Executives of the Society. Substitution is permitted for the Chair, Editorial Board and Vice President of the Society. Such substitutions shall be included in determining a quorum.
The voting method of the Board of Directors may be signed ballot, secret ballot, show of hands or verbal as selected by the President of the Society based on the outcome of deliberations on this matter. However, if any voting member puts forward a motion that proposes a certain method, the voting method shall be determined by show of hands. In all voting, the President of the Society; President-Elect of the Society; Chair, Editorial Board; and Vice Presidents of the Society shall each have one vote, and the decision shall be by majority vote. If there is a tie in votes, the Chair of the Board of Directors shall cast the deciding vote.

 Article 17


The bylaws of the Editorial Board shall be stipulated in the Editorial Board Bylaws.

 Article 18


The Society Conference shall be held once a year. The Society Conference Executive Committee drafts a plan for a Society Conference and executes the plan after it has been approved by the Council of Technical Committee Representatives and reported to the Board of Directors of the Society.

 Article 19


The bylaws of the Council of Technical Committee Representatives shall be stipulated in the Council of Technical Committee Representatives Bylaws.

 Article 20


The audit of the Society shall be in accordance with Item 4 of Article 12 of the Regulations of the Societies (The Society shall be audited by the Auditor of IEICE).

 Article 21


Changes to this bylaw shall be applied after they have been reported to the Society Liaison Meeting, and approved by the Board of Directors of IEICE.

 

 Supplementary provisions
1.
(Method of recommending candidate for the position of President of the Society) Before the election of the President-Elect of the Society, two candidates are recommended by the Society to IEICE. The candidates are appointed by the President of the Society after approval by the Board of Directors of the Society.

2.
(Method used by the Board of Directors of the Society in deliberations) Deliberations or approval by the Board of Directors of the Society may be performed by electronic means, such as facsimile and electronic mail, in accordance with separate procedures, such as the Regulations on Deliberations by Electronic Mail, in addition to holding face-to-face meetings.

3.
Changes to this bylaw were applied from October 22, 2008.