The 23rd Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium

number title/author
PS3-01Research on Vertical Handover Strategy in Heterogeneous Vehicular Networks on Expressway
Yu Zhang, Xiangyu Bai*, Lei Yao,
PS3-02QUIC Cryption Offloading Based on NanoBPF
Jichang Wang, Gaofeng Lv, Zhongpei Liu, Xiangrui Yang,
PS3-03Machine-learning-assisted Traffic Classification of User Activities at Programmable Data Plane
Xinyu Zhu, Yue Zhang,
PS3-04Multi-network Transmission Mechanism in Narrow-band Weak Connection Environment
Jiacheng Guo, Jinbin Tu, Yun WangAuthor15:,
PS3-05Intelligent Representation of Wireless Network States: A Multi-Layer Correlation Approach
Shengchao Deng, Hui Gao, Xin Su, Bei Liu,
PS3-06A SDN Controller Monitoring Architecture for 5G Backhaul Networks
Min-Han Hung, Che-Chun Teng, Chin-Ping Chuang, Chi-Sheng Hsu, Jai-Wei Gong, Mei-Chung Chen,
PS3-07Interoperability Testing Tool for Operations and Maintenance Interfaces of 5G Open RAN Base Station
Wan-Chien Yang,
PS3-08A Data Availability Modeling Approach Towards Cloud Storage Systems Based on Client Perspective
Feng Jiang, Yongyang Cheng, Zhao Hui, Boqin Qin, Ruibo Yan,
PS3-09Reinforcement Learning for Channel and Radio Allocations to Wireless Backhaul Links
Juliana Liman, Li-Hsing Yen,
PS3-10Assembler: A Throughput-Efficient Module for Network Driver of Edge Computing Gateways
Yannian Niu, Minghua Zhu,
PS3-11A 5G Synchronous Optical Networking Management System
Yueh-Hsien Lin , Ting-Che Chuang, Yong-Zen Huang,
PS3-12An defense mechanism analysis for dynamic heterogeneous redundancy
Leyi Shi, Yifan Miao, Jiahao Ren, Huiwen Hou , Qiang Han,
PS3-13The Deep Flow Inspection Framework Based on Horizontal Federated Learning
Tongyan Wei, Ying Wang, Wenjing Li,
PS3-14Design, Development, and Operation of a SDN-Based BGP Playground for Networkers
Pang-Wei Tsai, Aris Cahyadi Risdianto, Teck Chaw Ling,
PS3-15SDN-Enabled Framework for Resilient Traffic Routing in 5G Networks
Hsing-Chen Chi, Wu-Hsien Chang, MinChi Tseng, Yu-Ping Yu, Kou-Hsiang Lai,
PS3-16Double-layer access network architecture for intelligent building services
Ping-Chang Tsai, Pang-Chen Liu, Wen-Chien Chan, Fei-Hua Kuo, Kou-Hsiang Lai,
PS3-17An NLP-Based Model for the Dispatching Problem of Network Operation
Li Yun-Jie, Li Jhao-Yin,
PS3-18Construction Method of Overlay Network for Cyber-Physical System
Liangliang Deng, Yubing Chen , Lichen Zhang,