ISAP 2014

number title/author
WE2A_01Back-to-Back Microstrip Antenna Fed with Tunable Power Divider
Yang-Shun Liu, Jeen-Sheen Row ,
WE2A_02Development of Microstrip BPF Using Open Split Ring Resonator with Square Groundplane Window
Achmad Munir, Risma Safitri, Mohammad Ridwan Effendi,
WE2A_03Comparison of Non-Foster Circuit Augmentations of a Near-Field Resonant Parasitic Antenna
Jeffrey S. Roberts, Richard W. Ziolkowski,
WE2A_04Design of an Ultra-compact Dual-band Bandpass Filter with CRLH Resonator
Hailin Cao, Mao Yi, Huan Chen, Jiujiu Liu, Jianshuo Liang, Wenbin Cai ,
WE2A_05A miniaturized filtering power divider with wide stopband
Kai Xu Wang, Hang Wong, Jun Xiang, Xiu Yin Zhang,