The 23rd Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium

number title/author
TS4-01MicroMILTS: Fault Location for Microservices Based Mutual Information and LSTM Autoencoder
Linwei Yang, Jing Li, Kuanzhi Shi, Songlin Yang, Qingfu Yang, Jiangang Sun,
TS4-02Service classification of high-speed network traffic based on Two-Stage Clustering
Hua Wu, Yuping Sui, Guang Cheng, Xiaoyan Hu, Qinghua Shang,
TS4-03Probability Correlation Learning for Anomaly Detection based on Distribution-Constrained Autoencoder
Jihua Wu, Lei Zhang, Cong Liu, Qi Qi, Jingyu Wang, Tong Xu, Jianxin Liao,
TS4-04SessionVideo: A Novel Approach for Encrypted Traffic Classification via 3D-CNN Model
Haiyang Wang, Tongge Xu, Jian Yang, Lijin Wu, Liqun Yang,