The 23rd Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium

number title/author
TS2-01HDS: A Hierarchical Scheme for Accurate and Efficient DDoS Flooding Attack Detection
Youqiong Zhuang, Hua Wu, Songtao Liu, Guang Cheng, Xiaoyan Hu,
TS2-02A Cross-Domain Data Security Sharing Approach for Edge Computing Based on CP-ABE
Jiacong Li, Hang Lv, Bo Lei,
TS2-03DDoS Attack Detection Combining Time Series-based Multi-dimensional Sketch and Machine Learning
Yanchao Sun, Yuanfeng Han, Yue Zhang, Mingsong Chen, Shui Yu, Yimin Xu,
TS2-04EDP: An eBPF-Based Dynamic Perimeter for SDP in Data Center
Lei Zhang, Hui Li, Jingguo Ge, Yulei Wu, Liangxiong Li, Bingzhen Wu, Haojiang Deng,