2019 Thailand-Japan Microwave (TJMW2019)

June 26-28, 2019

Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi (RUS),

North Campus, Nonthabuuri, ThailandCommittee


General Chairs
 Pramuk Unahalekhaka, RUS
 Kensuke Okubo, Okayama Prefectural Univ.

Vice Chairs
 Somporn Seewattanapon, RUS
 Tadashi Kawai, Univ. of Hyogo

Secretaries
 Sisuda Chaithongsuk, RUS
 Takashi Shimizu, Utsunomiya Univ.
 Masaru Sato, Fujitsu Laboratories

Technical Program/Publication Chairs
 Chuwong Phongcharoenpanich, KMITL
 Warunee Krudpun, RUS
 Tomohiko Mitani, Kyoto Univ.
 Takashi Shimizu, Utsunomiya Univ.

Technical Program/Publication Secretary
 Satoshi Yoshida, Kagoshima Univ.

Technical Program Members
 Nonchanutt Chudpooti, KMUTNB
 Bancha Luadang, RMUTR
 Supakit Kawdungta, RMUTL
 Chun-Ping Chen, Kanagawa Univ.
 Takuichi Hirano, TOKYO CITY Univ.
 Ryo Ishikawa, Univ. of Electro-Commun.
 Kenji Itoh, Kanazawa Inst. of Tech.
 Hiroyuki Ito, Tokyo Inst. of Tech.
 Nobuyuki Itoh, Okayama Prefectural Univ.
 Takayuki Matsumuro, Ryukoku Univ.
 Tohlu Matsushima, Kyushu Institute of Tech.
 Hiroshi Okazaki, NTT DOCOMO
 Junji Sato, Panasonic
 Atsushi Sanada, Osaka Univ.
 Kei Sawada, RIKEN
 Naoki Shinohara, Kyoto Univ.
 Naoto Sekiya, Univ. of Yamanashi
 Kenichi Tajima, Mitsubishi Electric
 Masaya Tamura, Toyohashi Univ. of Tech.
 Satoshi Tomita, Tohoku Univ.
 Shoichi Narahashi, Setsunan Univ.
 Kenjiro Nishikawa, Kagoshima Univ.
 Eisuke Nishiyama, Saga Univ.
 Toshihiko Hamasaki, Hiroshima Inst. of Tech.
 Cong-Kha Pham, Univ. of Electro-Commun.
 Minoru Fujishima, Hiroshima Univ.

Publicity & Web Master Chairs
 Maleeya Tangjitjedsada, RUS
 Masataka Ohira, Saitama Univ.
 Satoshi Ono, Univ. of Electro-Commun.

Local Arrangement Chairs
 Tanee Somwong, RUS
 Hiroyuki Kayano, Toshiba

Student Design Competition Chairs
 Nonchanutt Chudpooti, KMUTNB
 Satoshi Yoshida, Kagoshima Univ.

Student Encouragement/Tutorial Organization Chairs
 Tuptim Angkaew, Chulalongkorn Univ.

Financial Chair
 Kensuke Okubo, Okayama Prefectural Univ.