May 2021 - Apr. 2022
- Toyoo Takata (Iwate Prefectural Univ.)
- Hiroki Koga (Univ. of Tsukuba)
- Takahiro Ota (Senshu Univ.)

May 2019 - Apr. 2021
- Hiroshi Kamabe (Gifu Univ.)
- Toyoo Takata (Iwate Prefectural Univ.)
- Yutaka Jitsumatsu (Kyushu Univ.)

May 2017 - Apr. 2019
- Hiroyoshi Morita (Univ. of Electro-Communications)
- Hiroshi Kamabe (Gifu Univ.)
- Masanori Hirotomo (Saga Univ.)

- Apr. 2017
- Hirosuke Yamamoto (Tokyo Univ.)
- Hiroyoshi Morita (Univ. of Electro-Communications)
- Ryo Nomura (Senshu Univ.)