Registration

Top page
(You can make a registration from this page accoding to the following procedure.
Application period: 27 May - 21 September 2022

Problem Statement

Problem Statement Page from KDDI
Problem Statement Page from RISING

Organizers

 • Akihiro Nakao(Chair)

  Univ.of Tokyo

 • Takeo Fujii

  Univ. of Electro-Comm.

 • Hideyuki Iwata

  TTC

 • Tomohiro Otani

  KDDI Research, Inc.

 • Norihiro Fukumoto

  Univ. of Tokyo

 • Takuji Tachibana

  Univ. of Fukui

 • Kazuya Tsukamoto

  Kyushu Inst. of Tech.

Committee Members

 • Koichi Adachi

  Univ. of Electro-Comm.

 • Daisuke Anzai

  Nagoya Inst. of Tech.

 • Kazunori Hayashi

  Kyoto Univ.

 • Yusuke Hirota

  NICT

 • Suguru Kameda

  Hiroshima Univ.

 • Ryota Kawashima

  Nagoya Inst. of Tech.

 • Tatsuaki Kimura

  Osaka Univ.

 • Kazuhiko Kinoshita

  Tokushima Univ.

 • Yoshiaki Narusue

  Univ. of Tokyo

 • Daiki Nobayashi

  Kyushu Inst. of Tech.

 • Takanori Hara

  NAIST

 • Yusuke Shinohara

  NEC

 • Osamu Takyu

  Shinshu Univ.

 • Yuya Tarutani

  Okayama Univ.

 • Daisuke Umehara

  Kyoto Inst. of Tech.

 • Hiroshi Yamamoto

  Ritsumeikan Univ.

 • Koji Yamamoto

  Kyoto Univ.

 • Shinji Yamashita

  Fujitsu