[[TOP]]
----
* 2017 International Committee [#kc8b1cb7]

|BGCOLOR(#E3F4FF):85|BGCOLOR(#E3F4FF):|BGCOLOR(#E3F4FF):|c
|Chair|Kunio Sakakibara|Nagoya Inst. of Tech.|
|Secretary|Takashi Hikage|Hokkaido Univ.|
|Members|Hiroyuki Arai|Yokohama National Univ.|
|~|Minseok Kim|Niigata Univ.|
|~|Kentaro Saito|Tokyo Inst. of tech.|
|~|Motoharu Sasaki|NTT|
|~|Takanobu Tabata|Kojima Industries|
|~|Qiang Chen|Tohoku Univ.|
|~|Hiroaki Nakabayashi|Chiba Inst.of Tech.|
|~|Eisuke Nishiyama|Saga Univ.|
|~|Mayumi Matsunaga|Ehime Univ.|
|~|Jiro Hirokawa|Tokyo Inst. of Tech.|
|~|Ryo Yamaguchi|Softbank|
|~|Tetsuro Imai|NTT DOCOMO|
|~|Yuichi Kimura|Saitama Univ.|
|~|Nobuyasu Takemura|Nippon Inst. of Tech.|
|~|Satoshi Yamaguchi|Mitsubishi Electric|