[[TOP]]
----
* 2016 Antenna Historical Committee Members [#w0061bdc]

|BGCOLOR(#E3F4FF):85|BGCOLOR(#E3F4FF):|BGCOLOR(#E3F4FF):|c
|Chair|Yoshihiko Konishi|Hiroshima Inst. of Tech.|
|Secretary|Naobumi Michishita|National Defense Academy|
|~|Masataka Otsuka|Mitsubishi Electric|
|Member|Shigeru Makino|Kanazawa Inst. of Tech.|
|~|Toru Uno|Tokyo Univ. Agriculture & Tech.|
|~|Takayasu Shiokawa|Tohoku Gakuin Univ.|
|~|Toshikazu Hori|Fukui Univ.|
|~|Nobuyoshi Kikuma|Nagoya Inst. of Tech.|
|~|Takuji Arima|Tokyo Univ. Agriculture & Tech.|
|~|Hiroshi Iwai|Panasonic|
|~|Akio Kuramoto|NEC|
|~|Hiroki Shoki|Toshiba|
|~|Kazuyoshi Shogen|B-SAT|
|~|Yasuo Suzuki|Tokyo Univ. of Agriculture & Tech.|
|~|Tomohiro Seki|Nihon Univ.|
|~|Masaharu Takahashi|Chiba Univ.|
|~|Shoji Tanaka|NHK|
|~|Masato Tanaka|NICT|
|~|Keizo Cho|Chiba Inst. of Tech.|
|~|Shin-ichi Nomoto|KDDI|
|~|Takeshi Manabe|Osaka Pref. Univ.|
|~|Hisashi Morishita|National Defence Academy|