[[TOP]]
----
* 2008 Steering Committee Members [#z86bd8da]

|BGCOLOR(#E3F4FF):85|BGCOLOR(#E3F4FF):|BGCOLOR(#E3F4FF):|c
|Chair|Toshikazu Hori|Fukui Univ.|
|Vice Chair|Shigeru Makino|Kanazawa Inst. of Tech.|
|Secretary|Hisato Iwai|Doshisha Univ.|
|~|Qiang Chen|Tohoku Univ.|
|Assistant Secretary|Kentaro Nishimori|Niigata Univ.|
|Members|Hiroshi Iwai|Matsushita Electric|
|~|Hideyuki Usui|Kyoto Univ.|
|~|Norihiko Ohmuro|NEC|
|~|Yukihiro Kamiya|Tokyo Univ. of Agri. & Tech.|
|~|Nobuhiro Kuga|Yokohama National Univ.|
|~|Kunio Sakakibara|Nagoya Inst. of Tech.|
|~|Kazuo Sato|Toyota Central R&D Labs.|
|~|Atsushi Sanada|Yamaguchi Univ.|
|~|Yasushi Takatori|NTT|
|~|Shoji Tanaka|NHK|
|~|Toru Takahashi|Mitsubishi Electric|
|~|Hiroyuki Tsuji|NICT|
|~|Yasuhiko Tanabe|Toshiba|
|~|Koichi Tsunekawa|Chubu Univ.|
|~|Masayuki Nakano|KDDI|
|~|Keisuke Noguchi|Kanazawa Inst. of Tech.|
|~|Jiro Hirokawa|Tokyo Inst. of Tech.|
|~|Takeshi Fukusako|Kumamoto Univ.|
|~|Mitoshi Fujimoto|Fukui Univ.|
|~|Mayumu Matsunaga|Ehime Univ.|
|~|Wataru Miura|ATR|
|~|Kyeong-Sik Min|Korea Maritime University|
|~|Ryo Yamaguchi|NTT DoCoMo|
|~|Hiroyoshi Yamada|Niigata Univ.|
|~|Manabu Yamamoto|Hokkaido Univ.|

|BGCOLOR(#E3F4FF):85|BGCOLOR(#E3F4FF):|BGCOLOR(#E3F4FF):|c
|Advisory Committee|Saburo Adachi|Emeritus professor in Tohoku Univ.|
|~|Makoto Ando|Tokyo Inst. of Tech.|
|~|Fumio Ikegami|Emeritus professor in Kyoto Univ.|
|~|Kiyohiko Itoh|Hokkaido Univ.|
|~|Koichi Ito|Chiba Univ.|
|~|Naoki Inagaki|Nanzan Univ.|
|~|Kenichi Kagoshima|Ibaraki Univ.|
|~|Takashi Katagi|Kanazawa Inst. of Tech.|
|~|Yoshio Karasawa|Univ. of Electro-Communications|
|~|Takashi Kitsuregawa|Mitsubishi Electric.|
|~|Naohisa Goto|Emeritus professor in Tokyo Inst. of Tech.|
|~|Kunio Sawaya|Tohoku Univ.|
|~|Takayasu Shiokawa|Tohoku Gakuin Univ.|
|~|Masaaki Shinji|Tokai Univ.|
|~|Tadashi Takano|JAXA|
|~|Tasuku Teshirogi|Anritsu|
|~|Misao Haneishi|Saitama Univ.|
|~|Kazuhiro Hirasawa|Tokyo Univ. of Agri. & Tech.|
|~|Kyohei Fujimoto|FAIS|
|~|Kenji Funagawa|Mitsubishi Electric|
|~|Youji Furuhama|Electro Design Center|
|~|Yoshio Hosoya|Kitami Inst. of Tech.|
|~|Motoo Mizusawa|Kanazawa Inst. of Tech.|
|~|Yasuto Mushiake|Emeritus professor in Tohoku Univ.|
|~|Tsubasa Morooka|Toshiba Research Consalting|
|~|Hiroshi Yokoi|Tokyo Denki Univ.|
|Advisory Staff|Toru Uno|Tokyo Univ. of Agri. & Tech.|
|~|Kiyotoshi Yasumoto|Kushu Univ.|
|LM|Naoki Inagaki|Nanzan Univ.|
|~|Masanobu Kominami|Osaka Electro-Commun. Univ.|
|~|Mitsuo Taguchi|Nagasaki Univ.|
|~|Hisashi Morishita|National Defence Academy|

----
For questions or comments, please contact to: ap_ac-secretary@mail.ieice.org