The 2013 International Symposium on Antennas and Propagation

number title/author
WP-2(A)-1Calculation of the Phase Center of an Ultra-wideband Feed for Reflector Antennas
Jian Yang,
WP-2(A)-2Dish Verification Antenna China for SKA
Xiaoming Chai, Biao Du, Yuanpeng Zheng, Lanchuan Zhou, Xiang Zhang, Bo Peng,
WP-2(A)-3Telescopes for IPS Observations
Li-Jia Liu, Lan-Chuan Zhou, Bin Liu, Cheng-Jin Jin, Bo Peng,
WP-2(A)-4Design of the 4.5m Polar Axis Antenna for China Spectral Radio Heliograph Array
NIU Chuanfeng, GENG Jingchao, YANG Guodong, ZHAO Donghe, LIU Chao, YAN Yi-hua, CHEN Zhijun, LI Sha, DU Biao, WU Yang,
WP-2(A)-5The optics of the Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope
C. Jin, K. Zhu, J. Fan, H. Liu, Y. Zhu, H. Gan, J. Yu, Z. Gao, Y. Cao, Y. Wu, H. Zhang,