The 2013 International Symposium on Antennas and Propagation

number title/author
WP-1(A)-1Design of Antenna Array for the L-band Phased Array Feed for FAST
Yang Wu, Xiaoyi Zhang, Biao Du, Chengjin Jin, Limin Zhang, Kai Zhu,
WP-1(A)-2Progress in SHAO 65m Radio Telescope Antenna
Biao Du, Yuanpeng Zheng, Yifan Zhang, Wancai Zhang,
WP-1(A)-3Promoting the Planetary Radio Science in the Lunar and Deep Space Explorations of China
J. Ping, M. Wang, Y. Lu, W. Li, Z. Yang, N. Jan, L. Fung, S. Zhang, K. Shang, Z. Wang, Q. Meng, C. Chen, S. Qiu, J.G. Yan,
WP-1(A)-4Initial Considerations of the 5 Meter Dome A Terahertz Explorer (DATE5) for Antarctica
Ji Yang, Zheng Lou, Yingxi Zuo, Jingquan Cheng,
WP-1(A)-5Design Study on Near-Field Radio Holography of the 5-Meter Dome A Terahertz Explorer
Yingxi Zuo, Zheng Lou, Ji Yang, Jingquan Cheng,