ISAP 2014

number title/author
FR1E_013-element super-directive endfire array with decoupling network
Akira Noguchi, Hiroyuki Arai,
FR1E_02A Decoupling Network for Two-Element Array Using Uniform Coupled-Line Sections
Cheng-Hsun Wu, Huy Nam Chu, Chang-An Lin, Tzyh-Ghuang Ma,
FR1E_03Novel Decoupling Network for Two-Element Array Using Even-Odd-Mode Impedance Transformer
Cheng-Hsun Wu, Ting Heish, Tzyh-Ghuang Ma,
FR1E_04Current Reduction on the Ground Plane using Quarter-wavelength Element
Tsutomu Ito, Takashi Oki, Hisashi Morishita,
FR1E_05Compact Printed Dual-band Monopole Array with High Port Isolation
Lijun Yi, Yantao Yu, Xiaoya Liu, Shiyong Chen, Nadia Media Rizka, Zhaokai Gu,