The 2013 International Symposium on Antennas and Propagation

number title/author
FA-P-1Bow-tie Shaped Meander Slot on-body Antenna
ChenYang, Guang Hua, Ping Lu, Houxing Zhou,
FA-P-10An RF Self-interference Cancellation Circuit for the Full-duplex Wireless Communications
Binqi Yang, Yunyang Dong, Zhiqiang Yu, Jianyi Zhou,
FA-P-11Ad Hoc Quantum Network Routing Protocol based on Quantum Teleportation
Cai Xiaofei, Yu Xutao, Shi Xiaoxiang, Qian Jin, Shi Lihui, Cai Youxun,
FA-P-12The Service Modeling and Scheduling for Wireless Access Network Oriented Intelligent Transportation System (ITS)
Wang Xiaojun, Dai Haikuo, Chen Xiaoshu,
FA-P-13Radio Channel Modeling and Measurement of a Localization Rescue System
Lun-Shang Chai, Jiao He, Xing-Chang Wei,
FA-P-14A Weighted OMP Algorithm for Doppler Superresolution
WU Xiao-chuan, DENG Wei-bo, DONG Ying-ning,
FA-P-15Developing RSR for Chinese Astronomical Antenna and Deep Space Exploration
J. Ping, M. Wang, Q. Meng, C. Chen, S. Qiu, N. Jan, L. Fung, S. Zhang, K. Shang, Z. Wang,
FA-P-16Microwave Attenuation and Phase Shift in Sand and Dust Storms
Qunfeng Dong, Yingle Li, Jiadong Xu, Mingjun Wang,
FA-P-17Experimental Research on Electromagnetic Wave Attenuation in Plasma
Li Wei, Suo Ying, Qiu Jinghui,
FA-P-18Modulation Recognition Based on Constellation Diagram for M-QAM Signals
Zhendong Chou, Weining Jiang, Min Li,
FA-P-19Broadband Four-Way Power Divider for Active Antenna Array Application
Lei Zhang, Xiaowei Zhu, Peng Chen, Ling Tian, Jianfeng Zhai,
FA-P-2Evaluation Koch Fractal Textile Antenna using Different Iteration toward Human Body
M. E. Jalil, M. K. A. Rahim, N. A. Samsuri, N A Murad, B Bala,
FA-P-20Production of Bessel-Gauss Beams at THz by Use of UPA
Yanzhong Yu, Yanfei Li, Yunyan Wang,
FA-P-21Electromagnetic Scattering from Rough Sea Surface Covered with Oil Films
Xincheng REN, Wenli LEI, Xiaomin ZHU, Wei TIAN,
FA-P-22A FBLP Based Method for Suppressing Sea Clutter in HFSWR
Yongpeng Zhu, Chao Shang, Yajun Li,
FA-P-23Radar HRRP Adaptive Denoising via Sparse and Redundant Representations
Min Li, Gongjian Zhou, Bin Zhao, Taifan Quan,
FA-P-24GPU based FDTD method for investigation on the electromagnetic scattering from 1-D rough soil surface
C.-G. Jia, L.-X. Guo, J. Li,
FA-P-25Research on the GPS Signal Scattering and Propagation in the Tropospheric Ducts
G.C. Lee, L. X. Guo, J.J.Sun, J. H.Ge,
FA-P-26Bandwidth Enhancement of PIFA with Novel EBG Ground
Y.Cao, Q.N.Qiu, Y.Liu, S.X.Gong,
FA-P-27Artificial Magnetic Conductor and Its Application
Hongyuan Zhou, Feng Xu,
FA-P-28Working Principles of A Broadband/Dual-band Frequency Selective Structure with Quasi-Elliptic Response
Tan Jianfeng, Liu Peiguo, Huang Xianjun, Li Guohua, Yang Cheng,
FA-P-29Anisotropic Photonic Band Gaps in Threedimensional Magnetized Plasma Photonic crystals
Hai-Feng Zhang, Shao-Bin Liu, Huan Yang,
FA-P-3Compact UWB Antenna with Controllable Band Notches Based On Co-directional CSRR
Tong Li, Huiqing Zhai, Guihong Li, Changhong Liang,
FA-P-30Miniaturized Frequency Selective Surface with Bionic Structure
W. Jiang, T. Hong, S. X. Gong,
FA-P-31Artificial Magnetic Conductor based on InP Technology
Yan Jun Dai, Guo Qing Luo, Ya Ping Liang,
FA-P-32A Compact Triple mode Metamaterial InspiredMonopole Antenna for Wideband Applications
Bashir D. Bala, Mohamad Kamal A. Rahim, Noor Asniza Murad,
FA-P-33Field-circuit co-simulation for microwave metamaterials with nonlinear components
Delong Li, Jinfeng Zhu, Shanshan Wu, Xiaoping Xiong, Yanhui Liu, Qing H. Liu,
FA-P-34Metamaterial Absorber and Polarization Transformer Based on V-shape Resonator
Song Han, Helin Yang,
FA-P-35Design of Broadband Metamaterial Absorber Based on Lumped Elements
Xiaojun Huang, Helin Yang, Song Han,
FA-P-36A novel RF resonator using microstrip transmission line for human body MRI at 3T
Hyeok-Woo Son, Young-Ki Cho, Hyungsuk Yoo,
FA-P-4ULTRA-WIDEBAND DUAL POLARIZED PROBE FOR MEASUREMENT APPLICATION
Yong Li, Meng Su, Yu-zhou Sheng, Liang Dong,
FA-P-5Conformal Monopulse Antenna Design Based on Microstrip Yagi Antenna
Chen Ding, Wenbin Dou,
FA-P-6A Printed Monopole Antenna with Two Coupled Y- Shaped Strips for WLAN/WiMAX Applications
Zhihui Ma, Huiqing Zhai, Zhenhua Li, Bo Yan, Changhong Liang,
FA-P-7Planar Circularly Polarized Antenna with Broadband Operation for UHF RFID System
Jui-Han Lu, Hai-Ming Chin, Sang-Fei Wang,
FA-P-8A Frequency Selection Method Based on Fusion Algorithm in Bistatic HFSWR
Chen Weiwei, Yu Changjun, Chen Wentao,
FA-P-9Effects of Antenna Polarization on Power and RMS Delay Spread in LOS/OOS Indoor Radio Channel
Z. Y. Liu, L. X. Guo, W. Tao, C. L. Li,