International Symposium on Antennas and Propagation 2016, Okinawa, Japan

number title/author
3A2-1Development of MMW Waveguide Slot Arrays for Gigabit Wireless Access in 5G Cellular Network
Miao Zhang, Jiro Hirokawa, Makoto Ando,
3A2-2A D-band High-Gain Antenna for Terahertz Applications
Zhang-Cheng Hao, Jia Wang,
3A2-3Terahertz Reflectarray and Transmitarray
Shi-Wei Qu, Peng-Yu Feng, Huan Yi, Baojie Chen, Kung Bo Ng, Chi Hou Chan, Geng-Bo Wu,
3A2-4Through-hole less microstrip line to waveguide transition with quarter-wavelength open stubs
Hiromasa Nakajima, Akimichi Hirota, Naofumi Yoneda, Hiroaki Miyashita,
3A2-5PWW Bandpass Filter for 60 GHz Band Based on 2D MoM Design Optimization
Ryohei Hosono, Yusuke Uemichi, Osamu Nukaga, Xu Han, Ning Guan,