International Symposium on Antennas and Propagation 2016, Okinawa, Japan

number title/author
2C2-1Quasi-isotropic chiral particles composed of twisted thin-wire staples
Masamitsu Asai, Hideaki Wakabayashi, Jiro Yamakita,
2C2-2Graphene Supercapacitor based Resistive Loops for Ultra Broadband Microwave Absorption
Jian Wang, Wei Bing Lu, Jin Zhang, Zhen Guo Liu, Hao Chen, Xiao Bing Li, Bao Hu Huang,
2C2-3Investigation on Carpet Cloaking and Illusion Using Metasurface
Aritomo Wada, Yuki Fujimoto, Hiroyuki Deguchi, Mikio Tsuji,
2C2-4Planar Metasurface as Generator of Bessel Beam Carrying Orbital Angular Momentum
Yueyi Yuan, Junqian Niu, Xumin Ding, Kuang Zhang, Qun Wu,