2000 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP2000)

number title/author
2A4-1KA BAND EXPERIMENTAL AERO EARTH TERMINAL
Hiromitsu Wakana, Hidenobu Nishihara, Hiroyuki Satoh, Yoshihiko Konishi, Keiji Okumura, Akio Iida, Katsuhiko Aoki,
2A4-2CHARACTERISTICS OF THE LARGE ADAPTIVE REFLECTOR ANTENNA FED BY PARABOLOID REFLECTOR
Pedram Mousavi, Lot Shafai, Bruce Veidt, Peter Dewdney,
2A4-3CHARACTERISTICS OF THE LARGE DEPLOYABLE ANTENNA ABOARD HALCA IN-ORBIT
Shinji Kuroda, Masanori Kataoka, Tadashi Takano, Hideyuki Kobayashi, Noriyuki Kawaguchi,
2A4-4ERROR ANALYSIS FOR THE SURFACE MEASUREMENT METHOD OF LARGE REFLECTOR ANTENNAS USING REV METHOD
Tomohiro Mizuno, Hiroyuki Deguchi, Izuru Naito, Shigeru Makino, Souichi Matsumoto, Katsuhiko Aoki, Shuji Urasaki, Masato Ishiguro,
2A4-5SAR ANTENNA DEVELOPMENT IN CANADA
Guy S├ęguin, Tony Pellerin,
2A4-6SHAPED REFLECTOR 6-SECTOR ANTENNA FOR BASE STATION APPLICATION IN FIXED WIRELESS ACCESS SYSTEMS
Izuru Naito, Takato Fukui, Yoshio Inasawa, Tomokazu Hamada, Shigeru Makinoq, Shuji Urasaki,