International Symposium on Antennas and Propagation 2016, Okinawa, Japan

number title/author
1B3-1Conformal Integrated Multi-Layer Thin-Film Antenna by Novel LITA Technologies for Smartwatch Wearable Device Applications
Wei-Yu Li, Wei Chung, Fu-Ren Hsiao, Tune-Hune Kao, Meng-Chi Huang,
1B3-2Dual-Band Handset Antenna Based on Multi-Branch Monopole for LTE/WWAN Applications
Tzu-Heng Cheng, Jen-Kuei Tsai, Wan-Ting Hung, Shih-Yuan Chen,
1B3-3Compact Multi-Layer Handset Phone 13.56 MHz NFC Antenna Design by Novel Laser-Induced Thin-Film Antenna (LITA) Technologies
Wei-Yu Li, Wei Chung, Fu-Ren Hsiao, Tsung-Lin Li, Tune-Hune Kao, Meng-Chi Huang,
1B3-4A Slot Antenna with Multiple Steps for Mobile Phone Applications
Wei-Hua Zong, Xiao-Mei Yang, Shan-Dong Li, Xiang-Yang Wei, Xi-Tao Guo, Zhe-Jun Jin, Xiao-Yun Qu, Xia Xiao,