2013 International Symposium on Electromagnetic Theory

number title/author
21PM1E-01A High-Gain Grid Array Antenna for 60-GHz Antenna-in-Package Applications
Bing Zhang, Yue Ping Zhang,
21PM1E-02Localized Rain Effects Observed in Tokyo Tech Millimeter-wave Model Network
Hung Vu Le, Takuichi Hirano, Jiro Hirokawa, Makoto Ando,
21PM1E-03A Radiation Assessment Apparatus Applicable to mmWave Antennas based on a 2D Scanner
Yun-Tsung Tu, Wen-Jiao Liao, Yuan-Kai Shih, Guo-Wei Huang, Yu-Shao Shiao,
21PM1E-04Prototype of 3-Gb/s 60-GHz Millimeter-wave-based Wireless File-transfer System
Yasuo Asakura, Keitarou Kondou, Masashi Shinagawa, Shinya Tamonoki, Makoto Noda,
21PM1E-05Ultra-broadband Receivers using Polymeric Substrate for Multiband Terahertz Communications
Masami Inoue, Masayuki Hodono, Shogo Horiguchi, Kazuki Arakawa, Masayuki Fujita, Tadao Nagatsuma,
21PM1E-06A 60GHz Gigabit Access Transponder Equipment for Short Range and Short-time File Transfer
Makoto Ando, Miao Zhang, Jiro Hirokawa, Toru Taniguchi,