The 16th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS2014)

number title/author
TS3-1PowerGuide: Accurate Wi-Fi Power Estimator for Smartphones
Jian Li, James Hong, Jin Xiao, Heni Azzouz, Raouf Boutaba,
TS3-2Application Dependency Tracing for Message Oriented Middleware
Li-Juin Wu, Hong-Wei Li, Yu-Jui Cheng, Yu-Sung Wu, Houcheng Lin,
TS3-3Self-Optimized Cloud RAN Based Smart Zone
Chih Hsuan Tang, Yen Keui Chen, Li Chun Wang,
TS3-4Priority control using multi-buffer for DTN
Shota Tajima, Takuya Asaka, Tatsuro Takahashi,