The 18th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium

number title/author
P2-1Double Ended Spectrum Defragmentation on Software Defined Optical Networks
Tsan-Chang Kuo, Min-Chia Chang, Tai-Yuan Li, Ying-Tien Tsai,
P2-10The Support Path with Time Constraint in Wireless
Lili Zhang, Chen Xiaoqiang, Jianxi Fan, Cheng-Kuan Lin,
P2-11A Novel Approach of Mobility Management For the D2D Communications in 5G Mobile Cellular Network System
Shouman Barua, Robin Braun,
P2-12Performance Analysis of Indoor-Outdoor Wireless Caching Relay System
Ying Li, Lei Feng, Yu Peng, Yang Yang, Wenjing Li,
P2-13A Method for Reducing TCP Latency due to Consecutive Packet Losses in Mobile Networks
Yoshiaki Nishikawa, Kousuke Nogami, Eiji Takahashi,
P2-14Estimating Available Bandwidth in Mobile Networks by Correlation Coefficient
Yosuke Takano, Ryoichi Mutoh, Naoki Oguchi, Shunji Abe,
P2-15Mobile Bandwidth Sharing: Pricing Analysis under Buffet Plans
Cheng-Ju Lin, Qin Wang, Che-An Lee, Yu-Lin Sheu, Min-Te Sun,
P2-16An Experimental Study of Reliable Wireless Communications in Vehicles
Tadahide Kunitachi, Kazuhiko Kinoshita, Takashi Watanabe,
P2-17User Matching Game in Virtualized 5G Cellular Networks
Tra Le, Nguyen H. Tran, Choong Seon Hong, Tuan Le,
P2-18A Double-Auction Mechanism for Wireless Charging Networks
Tri Nguyen Dang, S. M. Ahsan Kazmi, Tai Ho, Nguyen H. Tran, Choong Seon Hong,
P2-19A New Method to Evaluate Flow Classified One-to-all Reliability
Koki Kodama, Masahiro Hayashi,
P2-2A Proposal of SDN Based Mobility Management in Multiple Domain Networks
Misumi Hata, Satoru Izumi, Toru Abe, Takuo Suganuma,
P2-20DNS Recursive Server Health Evaluation Model
Keyu Lu, Zhengmin Li, Zhaoxin Zhang, Jiantao Shi,
P2-21TOCA: A Tenant-Oriented Control Architecture for Multi-domain Cloud Networks
Jiawei Ye, Huang Lu, Kazuhiro Maeda,
P2-22A Load Balancing Mechanism for multiple SDN Controllers based on Load Informing Strategy
Jinke Yu, Ying Wang, Keke Pei, Shujuan Zhang, Jiacong Li,
P2-23A Converged Network Architecture for ICT and IoT Combined Applications
Chung-Shih Tang, Yi-Kai Chiang, Ying-Dian Tsou, Jen-Hong Ju, Chin-Ywu Twu,
P2-24Propose of the Dynamic Routing Methods using Available Bandwith and Degree for Congestion Avoidance
Yuuki Udagawa, Osamu Mizuno,
P2-25Bandwidth Distribution for Applicitons in Slicing Network Toward SDN on vCPE Framework
Nen-Fu Huang, Sheng-Jung Wu, I-Ju Liao, Che-Wei Lin,
P2-26Payload Signature Structure for Accurate Application Traffic Classification
Young-Hoon Goo, Kyu-Seok Shim, Su-Kang Lee, Myung-Sup Kim,
P2-27Finding Realistic Shortest Path in Road Networks with Lane Changing and Turn Restriction
Oanh Tran Thi Kim, VanDung Nguyen, Seungil Moon, Choong Seon Hong,
P2-28Routing discovery Mechanism based on Fault Tolerance in Container yard Environment
Shibo Xu, Peng Ni, WenSheng Cao, Yang Yang, Shaoyong Guo, Wenjing Li,
P2-29Application Performance Improvement with Application Aware DPN Switches
Shinnosuke Nirasawa, Masaki Hara, Masato Oguchi, Shu Yamamoto, Akihiro Nakao, Saneyasu Yamaguchi,
P2-3Resources Management in Virtualized Information Centric Wireless Network
Kyi Thar, Nguyen H. Tran, Jaehyeok Son, Choong Seon Hong,
P2-30Improvement of WMNs Routing Method for the Purpose of Reduction of Control Communications
Shinya Yano, Kazunori Ueda,
P2-4Scalable Aggregation-based Packet Forwarding in Content Centric Networking
Anselme Ndikumana, Saeed Ullah, Choong Seon Hong,
P2-5A Shapley Value-Based Forwarding Strategy in Information-Centric Networking
Shi Chang, LanLan Rui, Haoqiu Huang, Xuesong Qiu, Guo Hui, Pan Zhang,
P2-6Propose of The Dynamic Route Switching Method in Information-Centric Networking-based Wireless Sensor Network
Masafumi Koike, Osamu Mizuno,
P2-7Delivering Scalable Video Streaming in ICN Enabled Long Term Evolution Networks
Saeed Ullah, Kyi Thar, Md Golam Rabiul Alam, Jaehyeok Son, Jin Won Lee, Choong Seon Hong,
P2-8Online Learning-based Clustering Approach for News Recommendation Systems
Minh Nguyen, Chuan Pham, Jaehyeok Son, Choong Seon Hong,
P2-9Anonyropy : An Efficient Anonymization Scheme Using Entropy in Smart Mediator for Mashup Service
DaEun Lee, YoungKi Kim, Choong Seon Hong,