the 2014 International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications

number title/author
D2L-B1Accuracy Analysis: Influence of Camera Calibration on Vision Measurement
Sheng Gao, Yu Song, Fei Wang, Haiwei Yang,
D2L-B2Modified Mean Shift Tracking with Variational Normalization Coefficient
Shaozhuo Zhai, Yuehu Liu, Xinzhao Li, Zhichao Cui,
D2L-B3A 2-Fan Shape Model for Object Detection and Localization
Yuanqi Su, Yuehu Liu, Xiao Huang, Nanning Zheng,
D2L-B4Latent Variable Models Combined with Clustering
Daming Li, Quan Wang, Fei Wang, Xuan Wang,