Presentation 2018-06-25
Malware Classification Based on Data Compression Algorithm and Its Evaluation
Sohei Takechi, Hiroshi Kai, Masakatu Morii,
PDF Download Page PDF download Page Link
Abstract(in Japanese) (See Japanese page)
Abstract(in English)
Keyword(in Japanese) (See Japanese page)
Keyword(in English)
Paper # IA2018-3,ICSS2018-3
Date of Issue 2018-06-18 (IA, ICSS)

Conference Information
Committee ICSS / IA
Conference Date 2018/6/25(2days)
Place (in Japanese) (See Japanese page)
Place (in English) Ehime University
Topics (in Japanese) (See Japanese page)
Topics (in English) Internet Security, etc.
Chair Yoshiaki Shiraishi(Kobe Univ.) / Katsuyoshi Iida(Hokkaido Univ.)
Vice Chair Hiroki Takakura(NII) / Katsunari Yoshioka(Yokohama National Univ.) / Rei Atarashi(IIJ) / Hiroyuki Osaki(Kwansei Gakuin Univ.) / Toru Kondo(Hiroshima Univ.)
Secretary Hiroki Takakura(NTT) / Katsunari Yoshioka(NICT) / Rei Atarashi(Tokyo Metropolitan Univ.) / Hiroyuki Osaki(TOYOTA-IT) / Toru Kondo(NEC)
Assistant Akira Yamada(KDDI labs.) / Keisuke Kito(Mitsubishi Electric) / Kenji Ohira(Tokushima Univ.) / Ryohei Banno(Tokyo Inst. of Tech.)

Paper Information
Registration To Technical Committee on Information and Communication System Security / Technical Committee on Internet Architecture
Language JPN
Title (in Japanese) (See Japanese page)
Sub Title (in Japanese) (See Japanese page)
Title (in English) Malware Classification Based on Data Compression Algorithm and Its Evaluation
Sub Title (in English)
Keyword(1)
1st Author's Name Sohei Takechi
1st Author's Affiliation Ehime University(Ehime Univ.)
2nd Author's Name Hiroshi Kai
2nd Author's Affiliation Ehime University(Ehime Univ.)
3rd Author's Name Masakatu Morii
3rd Author's Affiliation Kobe University(Kobe Univ)
Date 2018-06-25
Paper # IA2018-3,ICSS2018-3
Volume (vol) vol.118
Number (no) IA-108,ICSS-109
Page pp.pp.13-18(IA), pp.13-18(ICSS),
#Pages 6
Date of Issue 2018-06-18 (IA, ICSS)