Presentation 2018-06-25
Designing network control system for industrial IoT security
Yutaka Oiwa, Ray Atarashi, Yoshifumi Atarashi, Toru Asahina,
PDF Download Page PDF download Page Link
Abstract(in Japanese) (See Japanese page)
Abstract(in English)
Keyword(in Japanese) (See Japanese page)
Keyword(in English)
Paper # IA2018-4,ICSS2018-4
Date of Issue 2018-06-18 (IA, ICSS)

Conference Information
Committee ICSS / IA
Conference Date 2018/6/25(2days)
Place (in Japanese) (See Japanese page)
Place (in English) Ehime University
Topics (in Japanese) (See Japanese page)
Topics (in English) Internet Security, etc.
Chair Yoshiaki Shiraishi(Kobe Univ.) / Katsuyoshi Iida(Hokkaido Univ.)
Vice Chair Hiroki Takakura(NII) / Katsunari Yoshioka(Yokohama National Univ.) / Rei Atarashi(IIJ) / Hiroyuki Osaki(Kwansei Gakuin Univ.) / Toru Kondo(Hiroshima Univ.)
Secretary Hiroki Takakura(NTT) / Katsunari Yoshioka(NICT) / Rei Atarashi(Tokyo Metropolitan Univ.) / Hiroyuki Osaki(TOYOTA-IT) / Toru Kondo(NEC)
Assistant Akira Yamada(KDDI labs.) / Keisuke Kito(Mitsubishi Electric) / Kenji Ohira(Tokushima Univ.) / Ryohei Banno(Tokyo Inst. of Tech.)

Paper Information
Registration To Technical Committee on Information and Communication System Security / Technical Committee on Internet Architecture
Language JPN
Title (in Japanese) (See Japanese page)
Sub Title (in Japanese) (See Japanese page)
Title (in English) Designing network control system for industrial IoT security
Sub Title (in English)
Keyword(1)
1st Author's Name Yutaka Oiwa
1st Author's Affiliation National Institute of Advanced Industrial Science and Technology(AIST)
2nd Author's Name Ray Atarashi
2nd Author's Affiliation IIJ Innovation Institute(IIJ-II)
3rd Author's Name Yoshifumi Atarashi
3rd Author's Affiliation Alaxala Networks(Alaxala)
4th Author's Name Toru Asahina
4th Author's Affiliation Alaxala Networks(Alaxala)
Date 2018-06-25
Paper # IA2018-4,ICSS2018-4
Volume (vol) vol.118
Number (no) IA-108,ICSS-109
Page pp.pp.19-26(IA), pp.19-26(ICSS),
#Pages 8
Date of Issue 2018-06-18 (IA, ICSS)