Presentation 2016-07-29
The influence of different devices on brain activity with NIRS
Daiki Sawada, Yang Du, Yasuhiro Inazumi, Keiji Shibata, Yuukou Horita,
PDF Download Page PDF download Page Link
Abstract(in Japanese) (See Japanese page)
Abstract(in English)
Keyword(in Japanese) (See Japanese page)
Keyword(in English)
Paper # IMQ2016-13,HIP2016-39
Date of Issue 2016-07-22 (IMQ, HIP)

Conference Information
Committee IMQ / HIP
Conference Date 2016/7/29(1days)
Place (in Japanese) (See Japanese page)
Place (in English) Sapporp City Univ.
Topics (in Japanese) (See Japanese page)
Topics (in English)
Chair Yuukou Horita(Univ. of Toyama) / Masahiro Ishii(Sapporo City Univ.)
Vice Chair Kenji Sugiyama(Seikei Univ.) / Toshiya Nakaguchi(Chiba Univ.) / Miyuki Kamachi(Kogakuin Univ.) / Shuichi Sakamoto(Tohoku Univ.)
Secretary Kenji Sugiyama(Canon) / Toshiya Nakaguchi(Nagoya Univ.) / Miyuki Kamachi(Tokushima Univ.) / Shuichi Sakamoto(Univ. of Tsukuba)
Assistant Shinichiro Saito(Sony) / Masaru Tsuchida(NTT) / Rika Mochizuki(NTT) / Mutsumi Suganuma(Waseda Univ.) / Atsushi Wada(NICT)

Paper Information
Registration To Technical Committee on Image Media Quality / Technical Committee on Human Information Processing
Language JPN
Title (in Japanese) (See Japanese page)
Sub Title (in Japanese) (See Japanese page)
Title (in English) The influence of different devices on brain activity with NIRS
Sub Title (in English)
Keyword(1)
1st Author's Name Daiki Sawada
1st Author's Affiliation University of Toyama(Univ. of Toyama)
2nd Author's Name Yang Du
2nd Author's Affiliation University of Toyama(Univ. of Toyama)
3rd Author's Name Yasuhiro Inazumi
3rd Author's Affiliation University of Toyama(Univ. of Toyama)
4th Author's Name Keiji Shibata
4th Author's Affiliation University of Toyama(Univ. of Toyama)
5th Author's Name Yuukou Horita
5th Author's Affiliation University of Toyama(Univ. of Toyama)
Date 2016-07-29
Paper # IMQ2016-13,HIP2016-39
Volume (vol) vol.116
Number (no) IMQ-166,HIP-167
Page pp.pp.37-41(IMQ), pp.37-41(HIP),
#Pages 5
Date of Issue 2016-07-22 (IMQ, HIP)