Presentation 2015-07-02
Security Analysis of AONT-based Regenerating Codes
Hidenori Kuwakado, Masazumi Kurihara,
PDF Download Page PDF download Page Link
Abstract(in Japanese) (See Japanese page)
Abstract(in English)
Keyword(in Japanese) (See Japanese page)
Keyword(in English)
Paper # ISEC2015-14,SITE2015-12,ICSS2015-24,EMM2015-22
Date of Issue 2015-06-25 (ISEC, SITE, ICSS, EMM)

Conference Information
Committee IPSJ-CSEC / ISEC / SITE / ICSS / EMM / IPSJ-SPT
Conference Date 2015/7/2(2days)
Place (in Japanese) (See Japanese page)
Place (in English) NAGOYA TRADE & INDUSTRY CENTER
Topics (in Japanese) (See Japanese page)
Topics (in English)
Chair / Yukiyasu Tsunoo(NEC) / Noriaki Yoshikai(Nihon Univ.) / Yutaka Miyake(KDDI R&D Labs.) / Akinori Ito(Tohoku Univ.)
Vice Chair / Masahiro Mambo(Kanazawa Univ.) / Kazuto Ogawa(NHK) / Hitoshi Okada(NII) / Tetsuya Morizumi(Toyo Networks & System Integration) / Takashi Nishide(Univ. of Tsukuba) / Yoshiaki Shiraishi(Kobe Univ.) / Masashi Unoki(JAIST) / Masaki Kawamura(Yamaguchi Univ.)
Secretary / Masahiro Mambo(AIST) / Kazuto Ogawa(Toshiba) / Hitoshi Okada(Kanagawa Univ.) / Tetsuya Morizumi(Kyushu Univ.) / Takashi Nishide(Mitsubishi Electric) / Yoshiaki Shiraishi(NII) / Masashi Unoki(Univ. of Electro-Comm.) / Masaki Kawamura(Nagasaki Univ.)
Assistant / Tetsuya Izu(Fujitsu Lab.) / Takaaki Mizuki(Tohoku Univ.) / Noritaka Yamashita(NEC) / Takahiro Haga(Gifu Shotoku Gakuen Univ.) / Katsunari Yoshioka(Yokohama National Univ.) / Kazunori Kamiya(NTT) / Motoi Iwata(Osaka Pref. Univ.) / Kazuhiro Kohno(Kansai Univ.)

Paper Information
Registration To Special Interest Group on Computer Security / Technical Committee on Information Security / Technical Committee on Social Implications of Technology and Information Ethics / Technical Committee on Information and Communication System Security / Technical Committee on Enriched MultiMedia / Special Interest Group on Security Psychology and Trust
Language ENG-JTITLE
Title (in Japanese) (See Japanese page)
Sub Title (in Japanese) (See Japanese page)
Title (in English) Security Analysis of AONT-based Regenerating Codes
Sub Title (in English)
Keyword(1)
1st Author's Name Hidenori Kuwakado
1st Author's Affiliation Kansai University(Kansai Univ.)
2nd Author's Name Masazumi Kurihara
2nd Author's Affiliation The University of Electro-Communications(Univ. of Electro-Communications)
Date 2015-07-02
Paper # ISEC2015-14,SITE2015-12,ICSS2015-24,EMM2015-22
Volume (vol) vol.115
Number (no) ISEC-119,SITE-120,ICSS-121,EMM-122
Page pp.pp.65-71(ISEC), pp.65-71(SITE), pp.65-71(ICSS), pp.65-71(EMM),
#Pages 7
Date of Issue 2015-06-25 (ISEC, SITE, ICSS, EMM)