Presentation 2021-08-27
Robust Design by Preference Set-based Design
Yoshiki Kayano, Yoshio Kami, Fengchao Xiao,
PDF Download Page PDF download Page Link
Abstract(in Japanese) (See Japanese page)
Abstract(in English)
Keyword(in Japanese) (See Japanese page)
Keyword(in English)
Paper # R2021-29,EMD2021-10,CPM2021-19,OPE2021-30,LQE2021-9
Date of Issue 2021-08-20 (R, EMD, CPM, OPE, LQE)

Conference Information
Committee R / LQE / OPE / CPM / EMD
Conference Date 2021/8/27(1days)
Place (in Japanese) (See Japanese page)
Place (in English) Online (Zoom)
Topics (in Japanese) (See Japanese page)
Topics (in English)
Chair Tadashi Dohi(Hiroshima Univ.) / Toshitada Umezawa(NICT) / Takaaki Ishigure(Keio Univ.) / Yuichi Nakamura(Toyohashi Univ. of Tech.) / Yoshiki Kayano(Univ. of Electro-Comm.)
Vice Chair Yasushi Kadota(Ricoh) / Junichi Takahara(Osaka Univ.) / Toshikazu Hashimoto(NTT) / Hideki Nakazawa(Hirosaki Univ.)
Secretary Yasushi Kadota(Hiroshima Univ.) / Junichi Takahara(Kansai Univ.) / Toshikazu Hashimoto(NTT) / Hideki Nakazawa(Hamamatsu Photonics) / (Tokushima Univ.)
Assistant Shinji Yokogawa(Univ. of Electro-Comm.) / Takahide Yoshikawa(Fujitsu Lab.) / Takenori Sakumura(Housei Univ.) / Shinsuke Tanaka(Fujitsu) / Nobuhiko Nishiyama(Tokyo Inst. of Tech.) / Hirokazu Kobayashi(Kochi Univ. of Tech) / Tadashi Murao(Mitsubishi Electric) / Yasuo Kimura(Tokyo Univ. of Tech.) / Fumihiko Hirose(Yamagata Univ.) / Noriko Bamba(Shinshu Univ.) / Yuichi Hayashi(NAIST) / Kazuaki Miyanaga(Fujitsu Component)

Paper Information
Registration To Technical Committee on Reliability / Technical Committee on Lasers and Quantum Electronics / Technical Committee on OptoElectronics / Technical Committee on Component Parts and Materials / Technical Committee on Electromechanical Devices
Language JPN
Title (in Japanese) (See Japanese page)
Sub Title (in Japanese) (See Japanese page)
Title (in English) Robust Design by Preference Set-based Design
Sub Title (in English) Application to Circuit Design (Part 2)
Keyword(1)
1st Author's Name Yoshiki Kayano
1st Author's Affiliation The University of Electro-Communications(UEC)
2nd Author's Name Yoshio Kami
2nd Author's Affiliation The University of Electro-Communications(UEC)
3rd Author's Name Fengchao Xiao
3rd Author's Affiliation The University of Electro-Communications(UEC)
Date 2021-08-27
Paper # R2021-29,EMD2021-10,CPM2021-19,OPE2021-30,LQE2021-9
Volume (vol) vol.121
Number (no) R-158,EMD-159,CPM-160,OPE-161,LQE-162
Page pp.pp.39-44(R), pp.39-44(EMD), pp.39-44(CPM), pp.39-44(OPE), pp.39-44(LQE),
#Pages 6
Date of Issue 2021-08-20 (R, EMD, CPM, OPE, LQE)