Presentation 2021-08-27
Study on micro displacement sensing technique using Fabry-Perot interferometer with optical fibers
Yuya Mori, Ryo Nagase,
PDF Download Page PDF download Page Link
Abstract(in Japanese) (See Japanese page)
Abstract(in English)
Keyword(in Japanese) (See Japanese page)
Keyword(in English)
Paper # R2021-27,EMD2021-8,CPM2021-17,OPE2021-28,LQE2021-7
Date of Issue 2021-08-20 (R, EMD, CPM, OPE, LQE)

Conference Information
Committee R / LQE / OPE / CPM / EMD
Conference Date 2021/8/27(1days)
Place (in Japanese) (See Japanese page)
Place (in English) Online (Zoom)
Topics (in Japanese) (See Japanese page)
Topics (in English)
Chair Tadashi Dohi(Hiroshima Univ.) / Toshitada Umezawa(NICT) / Takaaki Ishigure(Keio Univ.) / Yuichi Nakamura(Toyohashi Univ. of Tech.) / Yoshiki Kayano(Univ. of Electro-Comm.)
Vice Chair Yasushi Kadota(Ricoh) / Junichi Takahara(Osaka Univ.) / Toshikazu Hashimoto(NTT) / Hideki Nakazawa(Hirosaki Univ.)
Secretary Yasushi Kadota(Hiroshima Univ.) / Junichi Takahara(Kansai Univ.) / Toshikazu Hashimoto(NTT) / Hideki Nakazawa(Hamamatsu Photonics) / (Tokushima Univ.)
Assistant Shinji Yokogawa(Univ. of Electro-Comm.) / Takahide Yoshikawa(Fujitsu Lab.) / Takenori Sakumura(Housei Univ.) / Shinsuke Tanaka(Fujitsu) / Nobuhiko Nishiyama(Tokyo Inst. of Tech.) / Hirokazu Kobayashi(Kochi Univ. of Tech) / Tadashi Murao(Mitsubishi Electric) / Yasuo Kimura(Tokyo Univ. of Tech.) / Fumihiko Hirose(Yamagata Univ.) / Noriko Bamba(Shinshu Univ.) / Yuichi Hayashi(NAIST) / Kazuaki Miyanaga(Fujitsu Component)

Paper Information
Registration To Technical Committee on Reliability / Technical Committee on Lasers and Quantum Electronics / Technical Committee on OptoElectronics / Technical Committee on Component Parts and Materials / Technical Committee on Electromechanical Devices
Language JPN
Title (in Japanese) (See Japanese page)
Sub Title (in Japanese) (See Japanese page)
Title (in English) Study on micro displacement sensing technique using Fabry-Perot interferometer with optical fibers
Sub Title (in English)
Keyword(1)
1st Author's Name Yuya Mori
1st Author's Affiliation Chiba institute of Technology(CIT)
2nd Author's Name Ryo Nagase
2nd Author's Affiliation Chiba institute of Technology(CIT)
Date 2021-08-27
Paper # R2021-27,EMD2021-8,CPM2021-17,OPE2021-28,LQE2021-7
Volume (vol) vol.121
Number (no) R-158,EMD-159,CPM-160,OPE-161,LQE-162
Page pp.pp.31-34(R), pp.31-34(EMD), pp.31-34(CPM), pp.31-34(OPE), pp.31-34(LQE),
#Pages 4
Date of Issue 2021-08-20 (R, EMD, CPM, OPE, LQE)