Presentation 2021-06-21
[Short Paper] Experimental Evaluation of Wireless Sensing using 5G System
Tomoki Murakami, Shinya Ohtsuki, Yutaka Musaka, Atsushi Fukuda,
PDF Download Page PDF download Page Link
Abstract(in Japanese) (See Japanese page)
Abstract(in English)
Keyword(in Japanese) (See Japanese page)
Keyword(in English)
Paper # SRW2021-8
Date of Issue 2021-06-14 (SRW)

Conference Information
Committee SRW
Conference Date 2021/6/21(1days)
Place (in Japanese) (See Japanese page)
Place (in English) Online
Topics (in Japanese) (See Japanese page)
Topics (in English) WLAN, WPAN, Ad-hoc, mmWave, etc.
Chair Hanako Noda(Anritsu)
Vice Chair Keiichi Mizutani(Kyoto Univ.) / Kentaro Saito(Tokyo Denki Univ.) / Hirokazu Sawada(NICT)
Secretary Keiichi Mizutani(NTT) / Kentaro Saito(NIigata Univ.) / Hirokazu Sawada
Assistant Akihito Noda(Nanzan Univ.)

Paper Information
Registration To Technical Committee on Short Range Wireless Communications
Language JPN
Title (in Japanese) (See Japanese page)
Sub Title (in Japanese) (See Japanese page)
Title (in English) [Short Paper] Experimental Evaluation of Wireless Sensing using 5G System
Sub Title (in English)
Keyword(1)
1st Author's Name Tomoki Murakami
1st Author's Affiliation NTT(NTT)
2nd Author's Name Shinya Ohtsuki
2nd Author's Affiliation NTT(NTT)
3rd Author's Name Yutaka Musaka
3rd Author's Affiliation NTTドコモ(NTTドコモ)
4th Author's Name Atsushi Fukuda
4th Author's Affiliation NTTドコモ(NTTドコモ)
Date 2021-06-21
Paper # SRW2021-8
Volume (vol) vol.121
Number (no) SRW-70
Page pp.pp.38-38(SRW),
#Pages 1
Date of Issue 2021-06-14 (SRW)