Presentation 2020-09-10
FPGAによる高速な近似凸包計算
Tatsuma Mori, Taito Manabe, Yuichiro Shibata,
PDF Download Page PDF download Page Link
Abstract(in Japanese) (See Japanese page)
Abstract(in English)
Keyword(in Japanese) (See Japanese page)
Keyword(in English)
Paper # RECONF2020-22
Date of Issue 2020-09-03 (RECONF)

Conference Information
Committee RECONF
Conference Date 2020/9/10(2days)
Place (in Japanese) (See Japanese page)
Place (in English) Online
Topics (in Japanese) (See Japanese page)
Topics (in English) Reconfigurable system, etc.
Chair Yuichiro Shibata(Nagasaki Univ.)
Vice Chair Kentaro Sano(RIKEN) / Yoshiki Yamaguchi(Tsukuba Univ.)
Secretary Kentaro Sano(e-trees.Japan) / Yoshiki Yamaguchi(NEC)
Assistant Hiroki Nakahara(Tokyo Inst. of Tech.) / Yukitaka Takemura(INTEL)

Paper Information
Registration To Technical Committee on Reconfigurable Systems
Language JPN-ONLY
Title (in Japanese) (See Japanese page)
Sub Title (in Japanese) (See Japanese page)
Title (in English)
Sub Title (in English)
Keyword(1)
Keyword(2)
1st Author's Name Tatsuma Mori
1st Author's Affiliation Nagasaki University(Nagasaki Univ.)
2nd Author's Name Taito Manabe
2nd Author's Affiliation Nagasaki University(Nagasaki Univ.)
3rd Author's Name Yuichiro Shibata
3rd Author's Affiliation Nagasaki University(Nagasaki Univ.)
Date 2020-09-10
Paper # RECONF2020-22
Volume (vol) vol.120
Number (no) RECONF-168
Page pp.pp.19-24(RECONF),
#Pages 6
Date of Issue 2020-09-03 (RECONF)