Presentation 2020-06-05
Analysis of generative adversarial network via numerical solutions of Lang-Kobayashi equation
Yota Maeda, Nicolas Chauvet, Kazutaka Kanno, Atsushi Uchida, Makoto Naruse,
PDF Download Page PDF download Page Link
Abstract(in Japanese) (See Japanese page)
Abstract(in English)
Keyword(in Japanese) (See Japanese page)
Keyword(in English)
Paper # NLP2020-13,CCS2020-3
Date of Issue 2020-05-29 (NLP, CCS)

Conference Information
Committee CCS / NLP
Conference Date 2020/6/5(1days)
Place (in Japanese) (See Japanese page)
Place (in English) Shonan Institute of Technology
Topics (in Japanese) (See Japanese page)
Topics (in English)
Chair Shigeki Shiokawa(Kanagawa Inst. of Tech.) / Kiyohisa Natsume(Kyushu Inst. of Tech.)
Vice Chair Tetsuya Asai(Hokkaido Univ.) / Megumi Akai(Hokkaido Univ.) / Takuji Kosaka(Chukyo Univ.)
Secretary Tetsuya Asai(Kanagawa Inst. of Tech.) / Megumi Akai(TDK) / Takuji Kosaka(Kyushu Inst. of Tech.)
Assistant Hidehiro Nakano(Tokyo City Univ.) / Hiroyasu Ando(Tsukuba Univ.) / Takashi Matsubara(Kobe Univ.) / Kosuke Sanada(Mie Univ.) / Toshikaza Samura(Yamaguchi Univ.) / Hideyuki Kato(Oita Univ.)

Paper Information
Registration To Technical Committee on Complex Communication Sciences / Technical Committee on Nonlinear Problems
Language JPN
Title (in Japanese) (See Japanese page)
Sub Title (in Japanese) (See Japanese page)
Title (in English) Analysis of generative adversarial network via numerical solutions of Lang-Kobayashi equation
Sub Title (in English)
Keyword(1)
Keyword(2)
Keyword(3)
1st Author's Name Yota Maeda
1st Author's Affiliation The University of Tokyo(Univ. Tokyo)
2nd Author's Name Nicolas Chauvet
2nd Author's Affiliation The University of Tokyo(Univ. Tokyo)
3rd Author's Name Kazutaka Kanno
3rd Author's Affiliation Saitama University(Saitama univ.)
4th Author's Name Atsushi Uchida
4th Author's Affiliation Saitama University(Saitama univ.)
5th Author's Name Makoto Naruse
5th Author's Affiliation The University of Tokyo(Univ. Tokyo)
Date 2020-06-05
Paper # NLP2020-13,CCS2020-3
Volume (vol) vol.120
Number (no) NLP-55,CCS-56
Page pp.pp.13-18(NLP), pp.13-18(CCS),
#Pages 6
Date of Issue 2020-05-29 (NLP, CCS)